کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

zones, geographical zones, regions of vegetation, climate zones, temperate zone, tropical zone, cold zone, climate, major lines of latitude, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, sun's ray, angle of inclination, solstice, nature, geography

موارد مربوط

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد.

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند.

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند.

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است. زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود.

Added to your cart.