کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Climate zones

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

zones, geographical zones, regions of vegetation, climate zones, temperate zone, tropical zone, cold zone, climate, major lines of latitude, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, sun's ray, angle of inclination, solstice, nature, geography

موارد مربوط

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند۔

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند۔

Monsoon wind system

In summer, monsoon winds bring heavy rainfall from the ocean to the continent.

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است۔ زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود۔

لندفرم های بادرفتی در بیابان ها

باد به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در تشکیل بیابان ها ایفا می کند۔

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

مبدا دام و محصولات زراعی

حیوانات اهلی و محصولات زراعی از نقاط مختلف جهان سرچشمه می گیرند۔

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Added to your cart.