کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Chlorophyll

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

chlorophyll, green pigment, Chlorophyll a, Chlorophyll b, photosynthesis, porphyrin ring, pigment, chloroplast, pyrrole ring, magnesium ion, biology, biochemistry, chemistry

موارد مربوط

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

گل

این انیمیشن ساختار یک گل معمولی را نشان می دهند۔

پیرول ( C₄H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک۔

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Euglena viridis

یوکاریوت های تک سلولی که در آب های تازه زندگی می کنند، قادر به تغذیه اتوتروفی و هتروتروفی هستند۔

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Added to your cart.