کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Characteristics of sound waves

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

فيزيك

کلیدواژه‌ها

wave, sound wave, waves, frequency, amplitude, fázis, mechanical wave, wavelength, sound, hertz, electromagnetic wave, speed of sound, high wave, vibration, simple harmonic motion, spread velocity, boiling, ultrasound, infrasound, sound intensity, periodicity, state, physics, physical, mechanics

موارد مربوط

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند۔

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

کنکورد 1969

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976۔

TGV POS train

The train operates between Paris and southern Germany, its cruise speed is 320 km/h.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه ردیاب صوتي کار می کند۔

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است۔

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Drums

Drums are played by hitting the membrane. There are many versions of drums.

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

فیل آفریقایی

بزرگ‌ترین پستاندار زمین که در خشکی زندگی می‌کند۔

زنگ برقی

زنگی مکانیکی که با استفاده از الکترومغناطیس کار می کند۔

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Lesser horseshoe bat

Bats use ultrasound to navigate and hunt for prey.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند۔

Added to your cart.