کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

bones of the limbs, appendicular skeleton, limb, skeleton, femur, kneecap, tibia, fibula, foot bones, pelvis, pelvic girdle, sacrum, basin, metatarsal bones, tarsal bones, phalanx bones, Pelvic bone, pubis, ischium, joint, fusion, bone marrow, human, anatomy, biology

موارد مربوط

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

استادیوم فوتبال

فوتبال یکی از محبوب ترین ورزش های تیمی به دلیل داشتن تجهیزات نسبتاً کم و قوانین ساده است.

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد.

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد.

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است.

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند.

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Bone structure

This scene explains the structure and functions of the bones.

Flat feet

Flat feet, or fallen arches, may cause a number of health problems.

Medical conditions of the spine

Scoliosis is a medical condition in which a person's spine has a lateral deviation.

Movements of the head

This animation demonstrates how muscles and vertebrae move the head.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

Added to your cart.