کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Bone structure

Bone structure

This scene explains the structure and functions of the bones.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

bone, scapula, humerus, bone tissue, osteon, periosteum, skeleton, blood cell, tubular bone, flat bone, spongy bone, hydroxyapatite, bone cavity

موارد مربوط

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Added to your cart.