کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Battle of Salamis (480 BC)

Battle of Salamis (480 BC)

The Greek fleet owed their success to their good tactics and their fast and easily manoeuvrable ships.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Battle of Salamis, naval tactics, Xerxes, strait, Greek, Persians, Persian Empire, Hellas, Athens, battle, war, warfare, fleet, watercraft, soldier, antiquity, island, marine, military campaign, history, camp

موارد مربوط

بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم نوعی کشتی جنگی باستانی است که دارای یک بخش برجسته رو به جلوي كشتي و دو عرشه پارويي است که ارتش هاي بسياري از آن استفاده كرده اند.

سلطنت پارسی (قرن ۵ قبل از میلاد)

پادشاهان باستان پارس به اندازه امپراتوری و ثروت خود مشهور بودند.

Persian warrior (5th century BC)

The excellent archers were feared members of the Persian army

Battle of Marathon (490 BC)

The marathon running event was instituted in commemoration of the run of a Greek soldier after the Battle of Marathon, fought between the Athenian and the...

Battle of Thermopylae (480 BC)

The battle of the Greek-Persian War became famous for the heroic sacrifice of the Spartan soldiers.

Greek and Macedonian phalanx formation

The phalanx formation was a military formation of the Greek heavy infantry.

The battle of Actium (31 BC)

In the battle fought at the shores of Hellas, Octavian won a decisive victory over Marcus Antonius.

توپوگرافی تاریخی- نبردها، تاریخ جهان-

کار مجموعه ای از مهمترین نبردها در تاریخ جهانی است۔

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian army.

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Added to your cart.