کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria occur in a wide range of shapes, including spheres, rods and spirals.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

bacterium, prokaryote, unicellular, pathogen, antibiotic, microorganism, disease, infection, inflammation, E. coli, tetanus, plague, cholera, gonococcal infection, meningitis, gonorrhoea, pneumonia, Salmonella, Legionnaires' disease, Lyme disease, syphilis, stick, , spherical, monococcus, vibrio, pus, bacillus, Spirillum, coccus, cell, cell wall, Gram positive, Gram staining, tok, cilium, Pasteur, Gram negative, morphology, bacteriology, Microbiology, biology

موارد مربوط

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning...

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Viruses

Viruses consist of protein and DNA or RNA; they reprogram infected cells to produce more viruses.

باکتری (پیشرفته)

باکتریها موجودات تک سلولی هستند که دارای هسته نیستند و چند میکرومتر طول دارند

ویرایش ژنوم

ویرایش ژنوم نوعی روش در مهندسی ژنتیک است که منجر به تغییر ژنوم ارگانیسم می شود. این انیمیشن نمایانگر یکی از شناخته شده ترین روش های ویرایش ژنوم ، که سیستم...

مقایسه قارچ های خوراکی و سمی

برخی قارچ ها سمی هستند و در هنگام مصرف می توانند برای انسان کشنده باشند، در حالی که برخی دیگر خوراکی هستند و به طور گسترده در آشپزی استفاده می شوند.

مولکول روغن

تری گلیسریدهای حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع در دمای اتاق، مایع هستند.

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد.

قلابچه ماهی

این ماهی عجیب و غریب به نظر می رسد از تله زیست تابی خود برای گرفتن طعمه استفاده می کند. این انیمیشن نحوه عملکرد آن را توضیح می دهد.

Euglena viridis

یوکاریوت های تک سلولی که در آب های تازه زندگی می کنند، قادر به تغذیه اتوتروفی و هتروتروفی هستند.

Added to your cart.