کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Archimedes’ screw (3rd century BC)

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Archimedes, water-lifting device, irrigation, screw pump, invention, water, inventor, structure, agriculture, hollow wooden tube, axis, manual propulsion, technology, machine, mechanics, antiquity, history

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Archimedes’s military inventions (3rd century BC)

Archimedes was one of the most brilliant Greek scholars of ancient times, who made his mark with military inventions as well.

جاروبرقی چگونه کار می کند؟

جاروبرقی یک خلاء جزئی ایجاد می کند و به کمک هوای پرفشار وارد شده، گردوغبار را به داخل خود می کشد۔

انواع چرخ دنده ها

چرخش چرخ دنده ها گشتاور را به قسمت های دیگر منتقل می کند۔

کارگاه لئوناردو داوینچی - فلورانس، قرن ۱۶

ازکارگاه همه چیزدان رنسانسی و تاثیرگذارترین اختراعات و آثار هنری اش دیدن فرمایید۔

فرعون مصر و همسرش - هزاره دوم قبل از میلاد

فرعونیان مصری به عنوان خدایان مورد احترام بودند، آنها پروردگار زندگی و مرگ بودند۔

Ancient agriculture in the Nile Valley

Ancient Egypt was called the ‘gift of the Nile’, since the river played an important role in the rise of Egyptian civilisation.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Theatre of Dionysus (Athens, 4th century BC)

The theatre that has a distinctive shape and excellent acoustics was situated at the side of the Acropolis in Athens.

آیولیپایل هرون

هرون اسکندرانی مخترع اولین موتور بخار بود، هرچند او به عنوان یک وسیله ی سرگرمی به آن نگاه می کرد۔

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند۔

آسیاب آبی

دستگاه هاي تبدیل انرژی آب جاری یا ریزش آب به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند۔

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Medieval Arab water pump (Al-Jazari, 13th century)

The ingenius water pump designed by Al-Jazari is a great example of the creativity of Medieval Arab engineers.

Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Medieval Syrian water wheels were used to convey water to distant areas.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Added to your cart.