کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Angle of inclination of lines and planes

Angle of inclination of lines and planes

This animation demonstrates the angle of inclination of lines and planes in various positions.

رياضى

کلیدواژه‌ها

elements of space, intersecting lines, skew lines, angle of inclination, plane

موارد مربوط

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

Relative position of lines and planes

This animation demonstrates the relative position of lines and planes.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

تغییرات هندسی - چرخش

این انیمیشن چرخش هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

تغییرات هندسی - انتقال

این انیمیشن انتقال هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

Geometric transformations – reflection

This animation demonstrates geometric reflection, a type of geometric transformation both in plane and space.

Added to your cart.