کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Ancient Greek house

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

lifestyle, dwelling, room, Greek, Hellas, Greece, antiquity, geometric layout, polis, settlement structure, kitchen, aula, gate, Zeus, reception room, bathroom, cityscape, street

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

شهروند باستانی آتنی به همراه با همسرش

دموکراسی آتنی در جامعه شهروندان با حقوق کامل بنا شد۔

خانه رومی قدیمی

خانه های شهروندان ثروتمند روم باستان بزرگ و دارای چندین اتاق با نقشه های متنوع بود۔

Ancient Greek pottery

The masterpieces of ancient Greek potters are important archaeological artefacts.

Types of ancient Greek columns

The Doric، Ionic and Corinthian order of columns are different in size and ornamentation as well۔

خانه چینی

سيهوان چینی سنتی مجتمع ساختمانی است که یک حیاط مستطیل شکل را احاطه کرده است۔

آکروپلیس - آتن، قرن ۵ قبل از میلاد

معروف ترین معبد جهان، آکروپلیس آتن در قرن پنجم قبل از میلاد، در طول سن پریکلس ساخته شده است۔

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Ancient Greek merchant ship

Ancient Greeks became the ‘carters of the sea’ thanks to their advanced sailing ships.

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Hippocrates of Kos

Hippocrates, head of the medical school on the Greek island of Kos, is considered the 'father of Medicine'.

Knossos Palace (2nd millenium BC)

The largest bronze-age building complex of ancient Crete was probably the centre of Minoan civilisation.

Roman gladiators (2nd century)

Gladiators were combatants who entertained audiences in fights against each other or wild animals in ancient Roman arenas.

خانه ی رعیتی قرون وسطایی

خانه های رعیتی در قرون وسطا سازه هایی ساده و یک طبقه بودند که از گل و چوب روی زمین ساخته شده بودند۔

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Traditional Japanese house (Machiya)

The animation shows the traditional Japanese wooden townhouse, the machiya.

یورت - چادر عشایر -

یک چادر دایره ای خمره ای شکل قابل حمل با پوشش نمدی که معمولا عشایر از آن استفاده می کردند۔

Added to your cart.