کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

African village (Sudan)

African village (Sudan)

African villages adapt to the natural environment well and reflect of the culture of local tribes.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Africa, Sudan, village, lifestyle, settlement, tribe, dwelling, community, hut, climate, defence, technology, hedge

موارد مربوط

Zulu tribal chief

African tribes have their own distinct cultures.

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان۔

کشورهای آفریقا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آفریقایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری۔

فیل آفریقایی

بزرگ‌ترین پستاندار زمین که در خشکی زندگی می‌کند۔

مسجد جامع کبیر جنه ( ١۹٠۷)

این مسجد که به سبک معماری متمایزی ساخته شده است، بزرگ‌ترین سازه خشتی در جهان است۔

Bedouin camp

The seminomadic lifestyle of the Bedouin adapted to the climatic and environmental conditions of the desert.

Egyptian Pyramids (Giza, 26th century BC)

The Giza Necropolis is the only one of the Ancient wonders still intact.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Polynesian family settlement (Samoa, 15th century)

The architecture of traditional Samoan family settlements reflect the unique culture of their inhabitants.

Refugee camp in Africa (Darfur)

Because of the military conflict in Sudan, millions of people had to flee their homes.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

انواع مزارع و روستاها

ساختار و تراکم مزارع و روستاها به ویژگی های جغرافیایی منطقه بستگی دارد۔

Added to your cart.