Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Διμεθυλαμίνη (NH(CH₃)₂)

Διμεθυλαμίνη (NH(CH₃)₂)

Άχρωμο αέριο, με καυστική οσμή, που έχει πολλές εφαρμογές στην βιομηχανία.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

διμεθυλαμίνης, αμίνη, άζωτο containingcompound, organic compound, δευτεροταγής αμίνη, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Τριμεθυλαμίνη N(CH₃)₃

Τριτοταγής αμίνη, υπεύθυνη για την δυσάρεστη ορμή των χαλασμένων τροφών.

Μεθυλαμίνη (NH₂CH₃)

Η πιο απλή πρωτοταγής αμίνη.

Ακεταμίδη (αιθαναμίδη) (C₂H₅NO)

Αοσμη ουσία, λευκού χρώματος, κρυσταλλικής μορφής.

Φορμαμίδη (μεθαναμίδη) (HCONH₂)

Υγρό άχρωμο, ελαφρώς ιξώδες, υγροσκοπικό, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μυρμηκικού...

Καρβαμίδιο (ουρία) (CO(NH₂)₂)

Χημική ουσία, που περιέχεται και στα ούρα των θηλαστικών, και χρησιμοποιείται στην...

N-μεθυλαιθαναμίδη (C₃H₇NO)

Ουσία με στερεή, κρυσταλλική μορφή.

Μοριακές ασκήσεις 7. (Οργανικές ενώσεις αζώτου)

Ασκήσεις για τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο.

Γλυκυλογλυκίνη (C₄H₈N₂O₃)

Πεπτίδιο που προκύπτει από δύο μόρια γλυκίνης συνδεδεμένα με πεπτιδικό δεσμό.

Διμεθυλαιθέρας (C₂H₆O)

Παράγεται με την αφυδάτωση της μεθανόλης και είναι άχρωμο αέριο με χαρακτηριστική οσμή.

2,2-διμεθυλοπροπάνιο (C₅H₁₂)

Άχρωμο αέριο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην φασματοσκοπία NMR.

Added to your cart.