Φορέας του γενετικού κώδικα των κυττάρων.

Σχετικά έξτρα

Φουλερένιο (C₆₀)

Μιά κρυσταλλική αλλοτροπική μορφή του άνθρακα, που ανακαλύφθηκε το...

Διμεθυλαιθέρας (C₂H₆O)

Παράγεται με την αφυδάτωση της μεθανόλης και είναι άχρωμο αέριο με...

Φορμαμίδη (μεθαναμίδη) (HCONH₂)

Υγρό άχρωμο, ελαφρώς ιξώδες, υγροσκοπικό, που χρησιμοποιείται για...

2,2-διμεθυλοπροπάνιο (C₅H₁₂)

Άχρωμο αέριο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην φασματοσκοπία NMR.

Γρήγορη και αργή καύση

Ένα βίντεο για τα χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ ταχείας και...

2-μεθυλοβουτάνιο (C₅H₁₂)

Ένα ισομερές του πεντανίου, που χρησιμοποιείται και ως διαλυτικό.

Added to your cart.