Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

2,2-διμεθυλοπροπάνιο (C₅H₁₂)

2,2-διμεθυλοπροπάνιο (C₅H₁₂)

Άχρωμο αέριο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην φασματοσκοπία NMR.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

διμεθυλοπροπανίου, νεοπεντάνιο, διακλαδισμένης αλυσίδας, κορεσμένου υδρογονάνθρακα, αλκανίων, παραφίνη, πεντάνιο, ισομερές, συνταγματική ισομερές, πετρέλαιο, NMR, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Προπάνιο (C₃H₈)

Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών (γραμμικών) αλκανίων.

2-methylpropane (C₄H₁₀)

Ένα ισομερές του βουτανίου, είναι άχρωμο καύσιμο αέριο.

Αλκάνια

Τα αλκάνια είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες που μπορούν να ταξινομηθούν σε ομόλογη σειρά.

Μοριακές ασκήσεις 4. (Υδρογονάνθρακες)

Ασκήσεις για την εισαγωγή στους υδρογονάνθρακες.

Διμεθυλαιθέρας (C₂H₆O)

Παράγεται με την αφυδάτωση της μεθανόλης και είναι άχρωμο αέριο με χαρακτηριστική οσμή.

Διμεθυλαμίνη (NH(CH₃)₂)

Άχρωμο αέριο, με καυστική οσμή, που έχει πολλές εφαρμογές στην βιομηχανία.

Added to your cart.