Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Námi vyvinutá elektronická třídní kniha představuje takový učební informační systém, který umožňuje na jednotném rozhraní provést administrativní i organizační úkoly vyskytující se v každodenním životě školy. Jejím použitím se stává namáhavé a komplikované vedení tradičních papírových třídních knih zbytečným.

Škola

poplatek za provozování

200

EUR

/ Rok

Žák

poplatek

6

EUR

/ Žák / Rok

Vyzkoušejte teď

Do elektronické třídní knihy se můžete přihlásit s následujícími oprávněními.
Demo verzi třídní knihy si můžete vyzkoušet s jakýmkoliv typem oprávnění, ale některé funkce jsou dostupné pouze v úplné verzi mozaLogu.

Učitel

Ředitel

Rodič

Žák

Administrátor

Spustit demo pro učitele
 • Vedení vyučovacích hodin
 • Vkládání učiva
 • Meziroční a závěreční hodnocení
 • Žákovské knížky
 • Vysvědčení žáků
 • Absence v daný den
 • Zobrazit rozvrh hodin
 • Pochvaly a důtky
 • Plánování a oznámení písemek
 • Poslat zprávu učitelem, rodičům, žákům
 • Statistiky vztahující se na pokrok, studijní výsledky, absence
Spustit demo pro ředitele školy
 • Import údajů (žák, učitel, rozvrh hodin) třídní knihy
 • Editovat rozvrh hodin
 • Spravování plánu pro daný školní rok
 • Zastupování, zrušené hodiny
 • Výměna a přeložení hodin
 • Kolektivní události
 • Údaje o učitelích, žácích a rodičích
 • Správa uživatelů
 • Dokončit školní rok
 • Vytisknout celou třídní knihu
 • Statistiky vztahující se na pokrok, studijní výsledky, počet žáků a absence
 • Školní nastavení
 • Datový slovník

Možnost získat učitelské oprávnění

Spustit demo pro rodiče

Zobrazit školní údaje dětí:

 • Hodiny a učivo v daný den
 • Žákovské knížky, vysvědčení
 • Pochvaly, důtky
 • Absence v daný den
 • Statistika absencí
 • Týdenní rozvrh hodin
 • Osobní údaje
 • Poslat zprávu učitelem, přihlásit se na konzultaci s učitelem
 • E-mailové zprávy o známkách, absencích, pochvalách, pokáráních dítěte, školních programech a úkolech
Spustit demo pro žáka
 • Hodiny a učivo v daný den
 • Žákovské knížky, vysvědčení
 • Pochvaly, důtky
 • Absence v daný den
 • Týdenní rozvrh hodin
 • Osobní údaje
 • Poslat zprávu učitelům
 • Řízení letní praxe a veřejně prospěšné činnosti
 • E-mailové zprávy o známkách, absencích, pochvalách, pokáráních dítěte, školních programech a úkolech
Spustit demo pro administrátora
 • Import údajů (žák, učitel, rozvrh hodin) třídní knihy
 • Editovat rozvrh hodin
 • Spravování plánu pro daný školní rok
 • Zastupování, zrušené hodiny
 • Výměna a přeložení hodin
 • Kolektivní události
 • Údaje o učitelích, žácích a rodičích
 • Správa uživatelů
 • Dokončit školní rok
 • Vytisknout celou třídní knihu
 • Statistiky vztahující se na pokrok, studijní výsledky, počet žáků a absence

Možnost získat učitelské oprávnění

Uživatelské rozhraní a položky v menu se v demo verzi třídní knihy zobrazí ve vybraném jazyce. Obsahové položky třídní knihy (např. jména žáků, názvy předmětů) jsou pouze vzorové a zobrazí se v anglickém jazyce.

Objednávka

Proč se rozhodnout pro mozaLog?

Kdekoli dostupné

Elektronická třídní kniha je dostupná prostřednictvím každého počítače, tabletu a smartfonu s internetovým připojením. Pro její používání netřeba nainstalovat specifický program, je potřebný pouze internetový prohlížeč.

Stabilní

Naši službu digitální třídní knihy zabezpečují širokopásmové servery fungující 24 hodin denně, díky čemuž ji může přes internet používat i několik tisíc osob najednou.

Univerzální

MozaLog ve velké míře redukuje administrativní zátěž. Kromě toho může být efektivním prostředkem komunikace v rámci instituce a komunikace s rodiči. Uživatelské rozhraní je jednoduché, jeho používání nevyžaduje žádné speciální počítačové znalosti.

Bezpečné

Bezpečný provoz softwaru zajišťují odborníci, kteří mohou denně uskutečnit bezpečnostní zálohování celé databáze elektronické třídní knihy.

Komunikace

MozaLog umožňuje přímou komunikaci na vysoké úrovni mezi orgánem školství a přidruženými institucemi, jakož i mezi vedením školy, učiteli, žáky a rodiči.

Snadno lze kontrolovat celou administraci, časové rozvržení a plnění úkolů. Online kontakt mezi orgánem školství a institucemi spadajícími pod jeho vedení.

Díky zjednodušení organizačních a administrativních úkolů a podpory komunikace digitální třídní kniha přispívá k efektivnějšímu a lepšímu fungování vzdělávacího systému, zvýšení úrovně vzdělávání.

Pomocí digitální třídní knihy může mít udržovatel vždy k dispozici aktuální informace o osobních a pracovních údajích pedagogů, počtu a složení žáků, jejich statistiky vztahující se na studijní výsledky, pokrok a absence.

Každodenní administrace, známkování, absence

Systém umožňuje, aby učitelé mohli pomocí kteréhokoli moderního zařízení provést administraci spojenou s vyučovacími hodinami kdekoliv a co nejrychleji. Učitelé mohou pracovat na své vlastní stránce, jednoduše zapsat učivo svých hodin, prohlédnout si práci probíhající v jednotlivých třídách, doplnit případné zaostávání, nebo i vytisknout celoroční deník harmonogramu.

Při známkování lze specifikovat typ známky a přidat poznámku. To umožňuje, aby si učitel mohl vzpomenout i po uplynutí několika měsíců, za jakých okolností byla známka zapsána. V případě potřeby lze dříve zapsané známky změnit.

Kromě absence lze zaznamenat i pozdní příchody, osvobození, respektive chybějící učební pomůcky.

Jednoduchá administrace, statistiky, výkazy

MozaLog je vhodný k tomu, aby údaje žáků byly importovány z centrálního informačního systému. Následně je nutno zaznamenat pouze případné změny v údajích, aby byl administrativní systém vždy aktuální. Stiskem jediného tlačítka MozaLog vyhotoví statistiky studijních výsledků a absencí jednotlivých tříd, které jsou tímto způsobem ihned dostupné pro třídního učitele, ředitele nebo národní školské úřady.

To, že mozaLog dokáže vypočítat jednoduchý a vážený průměr a individuálně vyhodnotit testy uzavírající jednotlivá témata, umožňuje mnohostrannou analýzu studijních výsledků. Pomocí srovnávacích diagramů elektronické třídní knihy můžeme sledovat vývoj studijních průměrů tříd.

Ve statistice absencí jsou přehledné a snadno sledovatelné omluvené a neomluvené. V rámci evidence absencí lze nastavit i procentuální limit. Systém automaticky označí ty žáky, kteří u některého předmětu dosáhnou tento limit a zvýrazní je ve statistice.

Rozvrh hodin, zastupování

MozaLog nabízí několik způsobů vložení rozvrhů hodin. Umožňuje import rozvrhů hodin vytvořených v aSc editoru rozvrhu hodin nebo nahrání rozvrhu hodin z excelovské tabulky. MozaLog má i vestavěný editor rozvrhu hodin, pomocí kterého lze snadno provést změny v rozvrhu hodin, které nastanou během školního roku.

Systém lze použít i v případě záměny hodin a zastupování, přičemž učitelé nejsou zatíženi dalšími administrativními úkoly.V třídní knize lze evidovat kromě tradičních vyučovacích hodin i události (slavnosti, akce, výlety) v rámci školního plánu.

Digitální třídní kniha spravuje vyučovací hodiny v rámci rozvrhu zvonění a také aktivity, které následují po vyučování. Lze zaznamenat i aktivity mimo pravidelných a mimořádných vyučovacích hodin. V mozaLogu lze do rozvrhu hodin zaznamenat i ty aktivity, které nelze vložit do obvyklého rozvrhu zvonění.

MozaLog v případě neočekávaného zastupování sestaví seznam učitelů, kteří nemají vyučovací hodinu, přičemž zvýrazní ty, kteří vyučují stejný předmět, respektive kteří vyučují jiný předmět v dané třídě. Umožňuje zaznamenat i dozor, sloučení a záměnu vyučovacích hodin. Učitel zapíše zastupované hodiny tak, jak hodiny v rámci rozvrhu hodin. Lze zaznamenat i dlouhodobé zastupování, pokud nepřítomnost učitele je dlouhodobá.

Výhody pro vedení školy

Jelikož všichni zaměstnanci školy používají jednu společnou třídní knihu, administrace se stává snadno přehlednou a kontrolovatelnou. Výrazně lze snížit i čas potřebný na dokumentaci, zároveň se zvyšuje administrativní disciplína a náročnost, díky čemuž zůstává více času na samotné vyučování. Díky systému se stává školní plán pro každého přehledný a přístupný.

V modulu ročního harmonogramu lze naplánovat harmonogram školního roku, vložit vyučovací dny, dny bez vyučování, prázdniny, školní akce, výlety atd. K jednotlivým dnem školního roku je možné přiřadit dodatečné informace, které mohou být užitečné pro učitele, žáky a rodiče.

Výkazy programu mají rozsáhlá využití. Vedení školy může v libovolný den školního roku získat jediným kliknutím potřebné statistiky. Lze zobrazit studijní statistiky jednotlivých tříd nebo porovnat několik tříd. Elektronická třídní kniha vyhotoví na konci školního roku statistiku celkových studijních výsledků a absencí školy, respektive jednotlivých tříd a statistický přehled údajů o počtu žáků v dané škole. Statistické přehledy údajů a výkazy lze vyhotovit pro jednotlivých žáků, pro jednotlivé třídy nebo pro celou školu.

Pokud vedení školy chce vyhotovit zprávu nebo shrnutí o činnost školy, pomocí mozaLogu může připravit komplexní analýzy a informační materiály znázorněny pomocí atraktivních diagramů.

Kontakt s rodiči a žáky

Pomocí elektronické třídní knihy mohou rodiče každodenně sledovat studijní výsledky, absence svých dětí a také jejich hodnocení za chování a usilovnost. Učitelé mohou komunikovat přes mozaLog se žáky a také s rodiči.

Rodiče také mohou sledovat aktuální rozvrh hodin svého dítěte a také to, jaká téma bylo na dané hodině probíraná. Digitální třídní kniha pomáhá rodičům sledovat studium svých dětí. Pedagogové mohou předem oznámit školní akce, výlety nebo termín testů uzavírajících jednotlivá témata, díky čemuž jsou žáci a jejich rodiče informováni o úkolech, které je čekají.

Pokud rodiče mají zájem, mohou dostávat automatické e-mailové zprávy ohledně všech záznamů týkajících se jejich dítěte (známky, absence, pochvaly, napomenutí).

V rámci systému lze snadněji iniciovat navázání kontaktu mezi školou a rodiči. Tímto způsobem se otevírá vedle osobních setkáních (rodičovská porada, konzultační hodiny) i nová forma udržování kontaktu.

Ochrana údajů a bezpečnost

Elektronická třídní kniha je provozována prostřednictvím serverů, na které dohlížejí zkušení odborníci. Širokopásmové servery umožňují přihlášení velkého počtu uživatelů ve stejném čase, tedy souběžné používání programu. MozaLog lze používat na různých úrovních přístupu. To, že k jakým datům a funkcím má daný uživatel přístup a jaké údaje může upravovat, závisí na úrovni přístupu.

 • Přihlášení jsou z bezpečnostních důvodů zaznamenávána, přenos dat probíhá přes chráněné kontrolované internetové připojení.
 • Systém registruje a ukládá neúspěšné pokusy neoprávněných uživatelů, což je možné později vyhledat.
 • Elektronická třídní kniha registruje čas, kdy byla dána známka zapsána nebo změněna.
 • Pro zabezpečení dat lze uskutečnit každodenní bezpečnostní zálohování celé databáze elektronické třídní knihy.

Digitální třídní kniha na internetové stránce školy

MozaPortal, webová služba vydavatelství Mozaik Education, je webová stránka s funkční strukturou, která byla vytvořena vysloveně na školní prostředí. Její menu lze přizpůsobit individuálním potřebám školy a doplnit o libovolný obsah.

Elektronickou třídní knihu můžete objednat i se školní webovou službou mozaPortal. Třídní kniha je tak snadno přístupná jako část webové stránky v rámci její menu. Na stránce mozaPortal můžete zobrazit data z třídní knihy. Například seznam učitelů, žáků, tříd, rozvrh hodin, pracovní plán.

Added to your cart.