Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry,...

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina, má štiplavý zápach, existuje...

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické...

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva...

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Rozpouštění zinku v kyselině chlorovodíkové vytváří plynný vodík.

Mýdlo

Mastná kyselina obsahuje na levé straně nepolární konec a na pravé straně polární konec...

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Added to your cart.