Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Zeměpis

Klíčová slova

Historie Země, polohy kontinentů, kontinent migrace, Panthalassa, Pangea, Laurasie, Gondwana, geologické stáří, Kambrium, siluru, Devonian období, kamenouhelný, Perm, sopečná činnost, Typy, kontinent, Země, litosféra, magma, fyzické geografie, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Historie Země

 • S
 • J
 • severní polární oblast
 • Obratník raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární oblast
 • Panthalassa
 • Gondwana
 • Laurencia
 • Sibiř
 • Baltica
 • Čína
 • Tethys
 • Panthalassa
 • Kazachstán
 • Sibiř
 • Severní Čína
 • Jižní Čína
 • Pangea
 • Tethys
 • Panthalassa
 • Kazachstán
 • Sibiř
 • Laurasie
 • Gondwana
 • Arábie
 • Indie
 • Tethys
 • Tichý oceán
 • Severní Amerika
 • Jižní Amerika
 • Afrika
 • Indie
 • Euroasie
 • Austrálie
 • Antarktida
 • Indický oceán
 • Atlantský oceán
 • Atlantický oceán
 • Indický oceán
 • Tichý oceán
 • Severní Amerika
 • Jižní Amerika
 • Afrika
 • Austrálie
 • Antarktida
 • Euroasie
 • Indie
 • Indo-Atlantský oceán
 • Tichý oceán
 • Severní Amerika
 • Jižní Amerika
 • Afrika
 • Euroasie
 • Antarktida
 • Indický oceán
 • Austrálie

Před 4,6 miliardami let
Prvotní období ve vývoji Země začínalo vznikem pevné zemské kůry. Zemský plášť ztuhlý během ochlazování zakryl celý povrch planety. Primární atmosféra Země vznikla z plynů unikajících z pevné hmoty (vodík a vzácné plyny). Její lehké plyny se odpařily do meziplanetárního prostoru.
Planeta byla dočasně ponechána bez atmosféry; její povrch byl zasažen mnoha meteority, které vytvořili impaktní krátery. Kůra se v oblasti nárazů roztavila na magma a spustila se sopečná činnost.

Před 3,6 miliardami let
Při vulkanické činnosti mnoho plynů uniklo, z čehož vznikla sekundární atmosféra Země (vodní pára, oxid uhličitý, oxid siřičitý, dusík, chlór, amoniak, metan). Vnitřní síly začaly pracovat. Teplota atmosféry klesla, v důsledku čehož došlo ke kondenzaci vodní páry nacházející se v ní a tím i vzniku prvních oceánů. Díky stoupavým pohybem magmatických proudů v plášti se zemská kůra rozpadla na několik kusů a spustili se tektonické procesy.

Před 3 miliardami let
První orogeneze (horotvorná činnost).

Před 2,3 miliardami let
Druhá orogeneze, tvorba masivů.

Kambrium
Na jižní polokouli se nachází jeden souvislý kontinent Gondwana. Severní kontinent se rozpadl na tři části (Baltika, Laurentie a Sibíř).

Silur
Hlavní období Kaledonského vrásnění, kdy Baltika a Laurentie vytvořili jeden souvislý kontinent.

Devon
Vznik pedosféry.

Karbon-perm
Variské vrásnění probíhalo ve dvou fázích: Baltika a Laurentie se srazili se Sibiří a vytvořili Laurasii, zatímco srážkou Laurasie s Gondwanou vznikl prakontinent Pangea, který byl obklopen oceánem Panthalassa.

Jura
Fragmentace prakontinentu Pangea; Atlantský oceán se rozevírá a vzniká pásmo pacifických pohoří a Alpsko-himálajský systém.

Třetihory
Hlavní období vzniku pásma pacifických pohoří a Alpsko-himálajského systému.

Čtvrtohory
Pleistocén: hlavní období zalednění; nejdůležitější silou podílející se na formování povrchu byla destruktivní a konstruktivní činnost ledového příkrovu a ledovců.

Holocén
Nejdůležitější silou podílející se na formování povrchu: člověk.

Definice pojmů:

Praatmosféra: První atmosféra obklopující Zemi, která vznikla na začátku archaika z plynů, které unikly během tuhnutí zemské kůry (vodík a helium).

Praoceán: Obrovská, souvislá vodní plocha v archaiku, která vznikla během ochlazování praatmosféry. Jeho voda pocházela ze silných srážek, které napadly do oceánských pánví z velmi vlhkého ovzduší.

Prakontinent: souvislý kontinent (Pangea) vzniklý v důsledku Variského vrásnění v období permu, který byl obklopen praoceánom (Panthalassa).

Kontinent: Rozsáhlá, souvislá pevnina obklopená oceány a moři, která má prajádro.

Oceánská pánev: Část oceánské kůry; stabilní podmořský geomorfologický útvar, kde dochází k hromadění velkého množství sedimentů. Vzniká během tektonických pohybů Země, rozšířením oceánského dna; její čedičový materiál postupně mládne směrem k oceánským hřbetům.

Animace

 • S
 • J
 • severní polární oblast
 • Obratník raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární oblast
 • Archaikum
 • Proterozoikum
 • Paleozoikum, kambrium
 • Paleozoikum, ordovik
 • Paleozoikum, karbon
 • Paleozoikum, perm
 • Mezozoikum, jura
 • Mezozoikum, hranice mezi jurou a křídou
 • Mezozoikum, křída
 • Kenozoikum, terciér
 • Kenozoikum, kvartér
 • Holocén

Mapové zobrazení

 • severní polární oblast
 • Obratník raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární oblast

Vyprávění

Předpokládá se, že Země vznikla před 4,6 miliardami let, když vznikla pevná zemská kůra. Po vzniku zemské kůry magmatické proudy zemského pláště rozdrtili kůru na kousky, a tím přinutily takto vzniklé tektonické desky k putování. V průběhu historie Země se spolu s putujícími tektonickými deskami změnily i obrysy a pozice kontinentů.

Geologický čas rozdělujeme na etapy s různými názvy, podobně jako v případě dějin lidstva. Aby se daly rozlišit od historických období, v geologickém čase mluvíme o následujících érách: archaikum, proterozoikum, paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. Tyto éry dále dělíme na periody, periody na epochy a epochy na věky.

Hranice jednotlivých etap tvoří významné geologické a paleontologické události.
Například konec proterozoika spojujeme s fragmentací prakontinentu Pangea a hromadným vymíráním živočišných druhů žijících v permu.

Na konci mezozoika došlo k vymření 75% všech tehdy žijících druhů, včetně dinosaurů.

Každá doba je charakterizována hromadným výskytem nových druhů a významnými horotvornými činnostmi (orogeneze). Například v proterozoiku vzniklo Kaledonské a Variské vrásnění a v tomto období dominovaly živočichové s vápenatou schránkou a členovci.

Geologická éra mezozoikum byla dobou dinosaurů a obdobím, kdy došlo ke vzniku pásma pacifických pohoří a Alpsko-himálajského systému, který dosáhl svého vrcholu v třetihorách kenozoika. Je to období hromadného rozšíření savců. Čtvrtohory kenozoika charakterizují doby ledové. Po jejich ukončení vznikla fauna a flóra v takové podobě, jakou dnes známe.

Související doplňky

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Zeměkoule

Různé trojrozměrné zobrazení naší zeměkoule.

Fjord

Fjord je dlouhý a úzký mořský záliv, který vzniká v hornatých oblastech v blízkostí moří a oceánů prohloubením údolí řek vlivem tlaku postupujících ledovců.

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Život v období permu

Tato 3D scénka vám představí flóru a faunu z poslední periody paleozoika.

Apatosaurus

Býložravý dinosaurus s mohutnou stavbou těla a dlouhým krkem.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynulý prapták, který představuje pojivo mezi ptáky a plazy.

Deinonychus

Deinonychus, jehož jméno znamená "strašný dráp", byl masožravým dinosaurem z čeledi dromeosaurů.

Ichthyosaurus

Je vyhynulý rod mořského plaza, podobný delfínům. Je příkladem konvergenční evoluce.

Ichthyostega

Praobojživelník, který vyhynul před 360 mil.let. Patří mezi první známé suchozemské čtvernožce

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358-299 miliony lety).

Kyjonožci

Dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.

Ledovec (základní)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Pteranodon longiceps

Prehistorický létající plaz podobný ptákům, avšak není mezi nimi přímé evoluční spojení.

Quetzalcoatlus, gigantický ptakoještěr

Quetzalcoatlus byl létajícím zvířetem v období svrchní křídy.

Stegosaurus

Druh pravěkého ještěra, jehož kostěné pláty sloužily k termoregulaci.

Tiktaalik

Přechodní forma mezi rybami a suchozemskými čtyřnohými obratlovci.

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Triceratops

Typ dinosaura z období svrchní křídy. Rozpoznat ho můžeme podle kostěného límce a třech rohů.

Trilobiti (fosilie)

Řadíme sem předky pavoukovců a kořýšů.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Amoniti, podtřída čtyřžábrých hlavonožců.

Patřily do skupiny hlavonožců s vnější vápenatou schránkou. Jejich fosílie jsou důležité ukazatele.

Added to your cart.