Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Templářští rytíři (12. století)

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Dějepis

Klíčová slova

Templáři, Křížová výprava, Jezdec, Křesťan, křižák, uzavřený mnišský řád, Svatá Země, pouť, Středověk, historie

Související doplňky

Otázky

 • Který řád se ještě účastnil křižáckých válek?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nTempláři se věnovali kromě ochraně poutníků i léčení.
 • Který řád se ještě účastnil křižáckých válek?
 • Co bylo osudem posledního velmistra Řádu templářů?
 • Na který den připadlo francouzské zúčtování, které znamenalo zánik templářů?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nČinnost templářů nerušeně probíhala až do 20. století.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nZánik templářů způsobila série soudních procesů s falešnou obžalobou, o kterou se postaral francouzský král Filip IV.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nNad templáři nestála žádná autorita,\npouze papež.
 • Co bylo symbolem templářů?
 • Kdo stál v čele Řádu templářů?
 • Která skupina nepatřila k Řádu templářů?
 • Jakou roli měl Řád templářů?
 • Na kolik skupin se dělil Řád templářů?
 • Kdy byl založen Řád templářů?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nTempláři byli pojmenováni podle Šalamounova chrámu, který byl jejich sídlem.
 • Kde byl založen Řád templářů?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nTempláři během svého působení získali velký majetek a vliv.
 • Jaký způsob boje uplatňovaly templáři?
 • Co se událo ve Francii 13. října 1307 (v pátek)?
 • Kdo byl Hugues de Payens?
 • Kterou křesťanskou relikvii hlídali templáři?
 • Kdy byl Řád templářů na vrcholu své moci?
 • Který francouzský král způsobil pád templářů?
 • Co nepatřilo k charakteristickým zbraním templářů?
 • Co nepatřilo k charakteristickým zbraním templářů?
 • Jakou barvu měl kříž na vlajce a plášti templářů?
 • Kdo byl posledním (středověkým) velmistrem templářů?
 • Kdo napsal duchovní program templářů?
 • Která pravidla byla základem pro pravidla Řádu templářů?
 • Koho chudými rytíři byly zpočátku templáři?
 • Co nepojmenovává pozici v rámci hierarchie Řádu templářů?
 • Kdo hlídal pečeť Řádu templářů?

Scénky

Templářští rytíři

 • rytíř (13. století)
 • rytíř (12. století)
 • zbrojnoš

Řád templářů byl ve středověku jedním z nejznámějších křesťanských rytířských řádů. Řád založila v roce 1118 ve Svaté zemi malá skupina křižáckých rytířů pod vedením Hugona de Payens.

Zpočátku se jmenovali jako „Chudí rytíři Krista“ (pauperes commilitiones Christi). Ujal se jich jeruzalémský král Balduin II. a poskytl jim ubytování v jednom z křídel svého paláce, který byl postaven na místě někdejšího Šalamounova chrámu. Odtud pochází dobře známý název „templáři“.

Pravidla nového řádu byla stanovena v roce 1128 na koncilu v Troyes, a to podle benediktinských pravidel, která upravili cisterciáci. (Pravidla byla později několikrát doplněna a svou konečnou podobu získala v druhé polovině 13. století.) Duchovní program templářů shrnul svatý Bernard z Clairvaux, který na žádost zakladatele Hugona de Payens v 30. letech 12. století napsal dílo Chvála nového rytířství.

Hlavním úkolem Řádu templářů byla ochrana křesťanských poutníků ve Svaté zemi, poskytování ubytování a zdravotní péče pro tyto poutníky, jakož i (obecně) boj proti nevěřícím. (Zpočátku jejich úkolem byla pouze ochrana poutních tras.)

Tento řád dostal od papeže Inocence II. speciální privilegia, která spolu s dary od veřejnosti zajistila rychlý růst řádu. Jeho vliv rostl nejen ve Svaté zemi, ale i v Evropě. Nejprve získali vlivné podporovatele ve Francouzském království a pak i v Anglii. Řád se později rozšířil i na německých a španělských územích, jakož i ve střední Evropě.

Řád templářů vrchol své moci dosáhl v druhé polovině 13. století. Jeho rytíři byli přítomni téměř v každé evropské zemi. Jeho moc a bohatství se vyrovnaly tomu královskému. Jeho členové byli podřízení pouze papeži.
Začátkem 14. století se však dostali do konfliktu s Francouzským královstvím, které bylo stále silnější. Filip IV. zvaný Sličný 13. října 1307 dal zabavit celý francouzský majetek řádu a jeho členy dal zavřít. Řád templářů rozpustil a jeho posledního středověkého velmistra, kterým byl Jacques de Molay, jakož i jeho zástupce, Gottfrieda Charneya postavil před soud a v roce 1314 je nechal upálit na hranici.

Rytíř z 12. století

 • hlavový pancíř
 • plášť s červeným křížem
 • dýka
 • pancéřová helma
 • kopí
 • dvousečný meč
 • náholenice

Řád templářů byl rozdělen na tři hlavní skupiny. Do první patřily rytíři, kteří tvořili elitu templářů.
Druhá skupina sestávala ze zbrojnoše.
Třetí skupinu tvořili kněží (kaplani). (Úkolem kaplanů žijících v důležitějších klášterech byla duchovní péče členů. Kromě papeže byly podřízení pouze velmistru.)

V čele templářů stál velmistr (magistr, grand maitre), který vlastnil tento titul a s ním spojenou moc do konce svého života.
Měl i jednoho zástupce (sénéchal), který měl během války podobné pravomoci jako velmistr. On byl strážcem pečeti a vojenské vlajky řádu.
Třetím vůdcem Řádu templářů byl maršál (maréchal), který byl odpovědný za vojenské záležitosti.
V přísné hierarchii za zmíněnými vůdci následovaly vedoucí jednotlivých provincií a klášterů (preceptor, commandeur). Majetek řádu spravoval pokladník. Do působnosti drapiéra spadaly záležitosti související s oděvem.

Rytíř z 13. století

 • helmová ozdoba
 • plášť s červeným křížem
 • dvousečný meč
 • hrncová helma
 • pancéřová košile
 • brnění na ramena
 • dýka
 • náholenice
 • štít

Rytíři měli stejnou výzbroj a oděv. Nosili bílý plášť s červeným křížem. Papež povolil řádu používání tohoto symbolu.

Vlajkou řádu byl zpočátku bílý (stříbrný) štít, který měl na vrchu černý pás.
V 12. století byla schválena nová vlajka, na níž byl zobrazen kříž. Jeho barva byla zpočátku černá, ale od začátku 13. století již byl červený.

Zbrojnoš

 • bojová sekera
 • dýka
 • šedý plášť s červeným křížem
 • dvousečný meč
 • náholenice

Zbrojnoši tvořily druhou skupinu Řádu templářů. Ze tří skupin tato skupina byla nejpočetnější.
Počet zbrojnošů byl téměř desetkrát větší než počet rytířů. Tento velký počet byl nutný, protože jejich hlavním úkolem bylo podporovat rytíře. Bojů se účastnili jako lehčí jezdci a pomáhaly rytířům, čili těžkým jezdcem.

Výzbroj

 • dvousečný meč
 • dýka
 • bojová sekera
 • štít
 • vlajka řádu
 • brnění na ramena
 • hrncová helma
 • pancéřová helma

Související doplňky

Středověký rytíř

Středověcí rytíři byli vazalové feudálů, kteří bojovali na koních v bitvách.

Šalamounův chrám (Jeruzalém. 10. století př. Kr.)

Šalamounův chrám je jeden z nejdůležitějších staveb židovské architektury.

Erbová síň

Jednou z nejdůležitějších místností středověkého hradu byla rytířská síň se svéráznou ozdobou a zařízená charakteristickým nábytkem.

Hrad Diósgyőr

Středověký hrad v Maďarsku postavil král Ludvík I.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Lutna a Niněra

Nejstarší verze loutny se objevila ve starověké Mezopotámii.

Obytná věž ve středověku

Donžon byly svérázné budovy ve středověku a byly postaveny nejen jako součástí hradu.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Středověké oblékání západní Evropy (10-12. Století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké oblékání západní Evropy (13. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Arabský bojovník (6. století)

Nejdůležitějšími zbraněmi arabských bojovníků byly luky a meče.

Bitva u Hastingsu (1066)

Vilém Dobyvatel normanský vévoda v této rozhodující bitvě zvítězil nad Anglosasy, později jako král upevnil svou moc v Anglii.

Added to your cart.