Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Mořské proudy

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Zeměpis

Klíčová slova

Mořské proudy, Mořský Svět, moře, oceán, Great Ocean dopravník, proudy, vítr, Všeobecná cirkulace atmosféry, Coriolis účinek, průtok, potok, polární vítr, Westerlies, pasát, hluboká formace voda, slanost, hustota, hydrosféra, studený, teplý, Teplota, Koloběh vody, podnebí, příroda, fyzické geografie, zeměpis

Související doplňky

Otázky

 • Který z nich je studený mořský proud?
 • Který z nich je teplý mořský proud?
 • Který z nich je studený mořský proud?
 • Který z nich je studený mořský proud?
 • Který z nich je studený mořský proud?
 • Který z nich je teplý mořský proud?
 • Který z nich je teplý mořský proud?
 • Který z nich je teplý mořský proud?
 • V jakém směru odklání Coriolisova síla pohybující se objekty na jižní polokouli?
 • Na základě jaké vlastnosti klasifikujeme mořské proudy?
 • Jak dlouho trvá, než molekula vody dokončí celý cyklus ve velkém oceánském dopravníkovém pásu?
 • V jakém směru odklání Coriolisova síla pohybující se objekty na severní polokouli?
 • Jaký vliv mají mořské proudy na klima Země?
 • Co pohání mořské proudy?

Scénky

Mořské proudy

 • severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární kruh
 • Jižní pól
 • Severní pól
 • Atlantský oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • Severní ledový oceán
 • Kanárský proud
 • Guinejský záliv
 • Labradorský proud
 • Golfský (Severoatlantický) proud
 • Východogrónský proud
 • Severní rovníkový proud
 • Jižní rovníkový proud
 • Brazilský proud
 • Benguelský proud
 • Kalifornský proud
 • Proud Ojašio
 • Proud Kurošio
 • Kurilský proud
 • Rovníkový protiproud
 • Humboldtův (Peruánský) proud
 • Somálský proud
 • Agulhaský proud
 • Západní příhon
 • Západoaustralský proud
 • Východoaustralský proud
 • Karibský proud
 • Čínský proud
 • Norský proud
 • Proud obtékající Antarktidu
 • severovýchodní polární větry
 • západní větry
 • severovýchodní pasát
 • jihovýchodní pasát
 • jihovýchodní polární větry

Definice pojmů:

Globální cirkulace atmosféry: v důsledku výměny vzduchu mezi oblastmi různého tlaku vzduchu vznikly na obou polokoulích Země tři velké větrné systémy. Cirkulaci atmosféry u rovníku tvoří východní pasáty, ve vyšších zeměpisných šířkách západní větry a východní polární větry.

Pasáty: větry v blízkosti povrchu vyskytující se v tropickém pásu. Vanou z oblastí vysokého tlaku nacházejících se na 30. stupni zeměpisné šířky do oblasti nízkého tlaku nad rovníkem. Kvůli Coriolisově síle, která je způsobená rotací Země, pasáty vanou ze severovýchodu na severní polokouli a z jihovýchodu na jižní polokouli.

Západní větry: Větry vznikající mezi 30. a 60. stupněm zeměpisné šířky. Zeměpisná šířka 30. stupňů je obklopena pásem vysokého tlaku a zeměpisná šířka 60. stupňů pásem nízkého tlaku. Výměnu vzduchu mezi těmito oblastmi provádějí západní větry.

Polární větry: vzduch proudí z oblasti pólů, tedy pásma vysokého tlaku směrem k polárním kruhům. Kvůli Coriolisově síle, která je způsobená rotací Země, polární větry vanou ze severovýchodu na severní polokouli a z jihovýchodu na jižní polokouli.

Coriolisova síla: setrvačná síla způsobená rotací Země. Pohybující se hmoty odklání na severní polokouli doprava, na jižní polokouli doleva.

Hlubinné proudy

 • Rovník
 • povrchový proud
 • 50° zeměpisné šířky
 • proudění studené vody směrem nahoru
 • hlubinné proudy

Velký dopravníkový oceánský pás

 • severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární kruh
 • Jižní pól
 • Severní pól
 • Atlantský oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • Severní ledový oceán
 • severovýchodní polární větry
 • západní větry
 • severovýchodní pasát
 • jihovýchodní pasát
 • jihovýchodní polární větry

Ideální model

 • severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární kruh
 • Jižní pól
 • Severní pól
 • jednotný oceán
 • jednotná pevnina
 • severovýchodní polární větry
 • západní větry
 • severovýchodní pasát
 • jihovýchodní pasát
 • jihovýchodní polární větry

Převládající větry

Animace

 • Rovník
 • povrchový proud
 • 50° zeměpisné šířky
 • proudění studené vody směrem nahoru
 • hlubinné proudy
 • severovýchodní polární větry
 • západní větry
 • severovýchodní pasát
 • jihovýchodní pasát
 • jihovýchodní polární větry

Vyprávění

Mořský proud označuje masu vody, která se v mořích a oceánech přemísťuje z jednoho místa na druhé. Příčinou jeho vzniku je proudění vzduchu a rozdíly v hustotě vody. Mořské proudy jsou poháněny větry, které trvale foukají stejným směrem, tedy jsou to větry globální cirkulace atmosféry: pasáty, západní a polární větry. Směr těchto větrů ovlivňuje Coriolisova síla způsobená rotací Země.

Pokud by existoval jednotný oceán a jednotný kontinent, tak by v imaginárním systému proudění tropické pasáty poháněly několik set metrů horní vrstvy vody z východu na západ.
V případě srážky s kontinentem by se proudy rozdělili na dvě větve: jedna větev by proudila zpět podél rovníku, a druhá by působením západních větrů směřovala na severovýchod a jihovýchod.
Pokud by znovu dosáhly kontinent, rozdělili by se ještě jednou. Jedna větev by proudila zpět k rovníku a zbytek by působením polárních větrů směřoval na západ. V důsledku toho by na severní a jižní polokouli vznikly dva vzájemně propojené koloběhy proudů proudící v opačném směru.

Nepravidelný tvar a rozmístění kontinentů však modifikuje proudy. Například druhý koloběh proudů na jižní polokouli obejde Zemi v oblasti západních větrů, aniž by přišel do kontaktu s kontinentem.

Mořské proudy pohybující se od rovníku směrem k pólům a přenášející vodu, která je teplejší než ta, která je obklopuje, se nazývají teplé mořské proudy. Proudy proudící z pólů k rovníku a přenášející vodu, která je chladnější než ta, která je obklopuje se nazývají studené mořské proudy.

Mořské proudy se nepohybují pouze horizontálně, ale i vertikálně. Animace znázorňuje povrchové a hlubinné mořské proudy v idealizovaném oceánu. Vertikální pohyb způsobují rozdíly v teplotě a slanosti.
Teplá voda v blízkosti rovníkuvyšší slanost a hustotu kvůli vypařování. Voda proudící na sever se ochlazuje, zatímco její hladina slanosti zůstává neměnná.
Jelikož její hustota je vyšší než hustota spodnější vody, voda na povrchu klesá dolů ke dnu oceánu a ve formě studeného proudu proudí zpět směrem k rovníku. Studená voda zde proudí směrem nahoru, a tím se cyklus uzavře.

Ve skutečnosti hluboké a povrchové proudy vytvářejí jeden globální systém, který se nazývá velký dopravníkový oceánský pás.
Jeho pohonným motorem, tedy nejintenzivnějším proudem je Severoatlantský podmořský proud. Nachází se v severovýchodní části Atlantského oceánu, těsně před koncem Golfského proudu, klesá dolů do hlubin a proudí na jih ve formě studeného proudu.
Obejde téměř celou Zemi, přičemž na dvou místech - přibližně ve středu Indického a Tichého oceánu - se vynoří na povrch a proudí dále jako teplý povrchový proud. Jedna molekula vody obejde planetu přibližně za tisíc let.

Mořské proudy mají významný vliv na zemské klima. Průměrná roční teplota pobřežních oblastí je vyšší v blízkosti teplých mořských proudů. Průměrná roční teplota v blízkosti studených proudů je nižší, než průměrná teplota v dané zeměpisné šířce. Například průměrná roční teplota v západní Evropě by bez Golfského proudu byla o 5 až 10 stupňů Celsia nižší.

Související doplňky

El Niño

Přírodní úkaz vyskytující se v tropických oblastech Tichého oceánu, opakující se každých pět let.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Místní vetři

Mezi nejdůležitější místní větry patří bříza, föhn, bóra, horský a dolinový vítr, ledovcový vítr.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Rybák dlouhoocasý

Rybák dlouhoocasý je pták s nejdelší trasou stěhování na světě.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Vegetační stupně lesů

Stupně různých typů lesů se mohou lišit.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Added to your cart.