Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád na zemský povrch v podobě srážek.

Zeměpis

Klíčová slova

Kroky, voda, Koloběh vody, vypařování, tání, srážky, zmrazení, změna stavu, sluneční záření, cloud formace, nalévání, déšť, sníh, oblak, hydrosféra, podzemní voda, povrchové vody, ledovec, mořská voda, řeka, potok, jezero, moře, oceán, atmosféra, vodní pára, sluneční energie, vítr, vlhkost, tlak vzduchu, sluneční světlo, podnebí, příroda, zeměpis

Související doplňky

Otázky

 • Jaké množství vody se podílí na koloběhu vody?
 • Jaká část vodních zásob Země je v chemicky vázaném stavu?
 • Co je zvodeň?
 • Co je podzemní voda?
 • Za jaký čas se obnoví podzemní voda?
 • Za jaký čas se obnoví voda nahromaděná v podobě pevninského ledu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVoda během svého koloběhu projde všemi vrstvami Země.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nOblaky, které jsou zdrojem srážek, jsou položeny nízko.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nOblaky, které jsou zdrojem srážek, mají tmavou barvu.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBouřkové oblaky mají tvar kladiva.
 • Co způsobuje změnu skupenství vody na Zemi?
 • Co je hlavní hnací silou v koloběhu vody?
 • Z jaké změny skupenství vody vznikají oblaky?
 • Co způsobuje pohyb vody na pevnině?
 • Co je pramen?
 • Je to pravda, že skupenství vody na Zemi je stálé?
 • Co je ústí?
 • Za jaký čas se obnoví voda v atmosféře?
 • Za jaký čas se obnoví voda ve světovém oceánu?
 • Co je puklinová voda?

Scénky

Průřez reliéfem

 • moře/oceán - Velká masa slané, stojaté vody.
 • jezero - Stojatá voda, která vyplňuje na pevnině prohlubně. Z každé strany ji ohraničuje pevnina. Není spojena s mořem nebo oceánem.
 • sněhová pokrývka
 • potok - Vodní tok s jedním z nejmenších průtoků vody.
 • řeka - Přirozený vodní tok proudící v nakloněném korytě.
 • přítok řeky - Řeka, která teče do větší řeky a ne do moře.
 • pohoří - Vystupující část zemského povrchu, jejíž výška dosahuje více než 500 m nad mořem.
 • pramen - Místo, kde se podpovrchová voda dostává na povrch.
 • ledovec - Pomalu se pohybující masa ledu, která vyplňuje horské údolí.
 • hlavní tok řeky - Nejdelší řeka povodí s největším množstvím protékající vody.
 • ústí - Místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky, jezera, moře nebo oceánu.
 • podzemní voda - Voda, která se nachází mezi povrchem a nepropustnou vrstvou.
 • zvodeň - Voda, která se nachází pod nepropustnou vrstvou.
 • puklinová voda (krasová voda) - Voda, která se nachází v dutinách hornin.
 • krápníková jeskyně - Podpovrchová voda vytváří v zemské kůře dutiny, ve kterých vznikají krápníky.

Vodní zásoby Země jsou jako jedno obrovské perpetuum mobile. Koloběhem ročně prochází přibližně 1,4 miliard km³ vody (Cca. 30% vody se do tohoto koloběhu nedostává, nakolik je v chemicky vázaném stavu.)

Co udržuje koloběh vody? Hlavně energie slunečního záření. Díky ní se skupenství vody neustále mění: vypařuje se - kondenzuje se - zamrzá - taje.
Když led přijme teplo, roztaje se, z ledu a sněhu (voda v pevném skupenství) vznikne kapalina (voda), voda se vypaří, z vody tak vzniká pára (voda v plynném skupenství).
Při předávání tepla voda mrzne na led a vodní pára se kondenzuje, tak vznikají oblaky a následně srážky.
Voda se neumí trvale udržet v žádném skupenství, a to ani v atmosféře a ani na zemském povrchu. Na pevnině její pohyb vyvolává gravitace: na povrchu se pohybuje směrem dolů, z výše položených oblastí směrem k nižším, nebo pod povrch. I tam pokračuje ve své cestě, dokud se jí nepodaří dostat na povrch v podobě pramene.
Voda během svého koloběhu putuje více vrstvami Země, vytváří tak mezi nimi spojení a vyměňuje jejich vodu. Voda v atmosféře se obnovuje za 8 dní, ve světovém oceánu za 3500 let, voda uvězněna v pevninském ledu za 12 tisíc let a podzemní zásoby vody za 1400 let.

Koloběh

 • sluneční záření
 • vypařování
 • kondenzace
 • tání
 • mrznutí
 • odtekání
 • vznik oblaků
 • déšť
 • sněžení
 • vypařování z povrchu
 • výpary rostlin
 • vypařování oceánů
 • vsakování

Podpovrchová voda

 • podzemní voda - Voda, která se nachází mezi povrchem a nepropustnou vrstvou.
 • zvodeň - Voda, která se nachází pod nepropustnou vrstvou.
 • puklinová voda (krasová voda) - Voda, která se nachází v dutinách hornin.
 • podpovrchová voda

Vysvětlení procesu

 • sluneční záření
 • vypařování
 • kondenzace
 • tání
 • mrznutí
 • odtekání
 • vznik oblaků
 • déšť
 • sněžení
 • vypařování z povrchu
 • výpary rostlin
 • vypařování oceánů

Vyprávění

Jezera a moře se vlivem slunečního záření ohřívají, z povrchu a rostlin se začne vypařovat voda. Stoupající vodní pára se dostane do chladnějšího prostředí, kde se kondenzuje a začnou se vytvářet oblaky.

Kondenzace vodní páry začíná na povrchu drobných prachových zrníček, která se nacházejí ve vzduchu. Oblaky tvoří vodní kapky a ledové krystalky. Vítr odfoukne oblaky, respektive páru směrem k pevnině, kde se dále vytvářejí oblaky. Kondenzované vodní kapky začnou růst, když dosáhnou určité velikosti, nedokáží se dále vznášet ve vzduchu a padají na zem v podobě srážek.

Oblaky, které jsou zdrojem srážek, mají tmavou barvu a jsou položeny nízko. Velké bouřkové oblaky mají tvar kovadliny. Pokud se teplota drží nad 0 °C, padá déšť, pokud klesne pod 0 °C, padá sníh.

Jedna část srážek, respektive sněhové vody vsákne do půdy, zatímco druhá část se dostává zpět do povrchových vod. Řeky přepravují vodu do jezer a moří, a tak se dostává na své výchozí místo, kde se vlivem slunečního záření celý proces začne znovu.

Související doplňky

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Místní vetři

Mezi nejdůležitější místní větry patří bříza, föhn, bóra, horský a dolinový vítr, ledovcový vítr.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Podzemní voda

Voda, která se nachází mimo zemského povrchu povrchová voda, podpovrchová voda a krasová voda

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na povrch Země ve formě srážek

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny jsou velké plochy cirkulujícího vzduchu s mraky a srážky, které se vytvářejí v jeho středu.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Koloběh kyslíku

Kyslík je nezbytným životním prvkem pro většinu organismů. Na Zemi je v neustálém koloběhu.

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Krasová oblast (základní)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Čistírna odpadních vod

Očištěnou odpadní vodu je možné použít v oblasti zemědělství a průmyslu.

Koloběh dusíku

Atmosférický dusík je vázán bakteriemi a živé organismy jsou schopny ho přijmout ve formě různých sloučenin.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Kolobeh fosforu

Fosfor je důležitým prvkem živých organismů, který je na Zemi v neustálém cyklu.

Ledovec (základní)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

Vodovodní síť

Systém dodávky vody zajišťuje čistou a nezávadnou pitnou vodu pro spotřebitele.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Krasová oblast (střední)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Sací a ponorná čerpadla

Sací a ponorná čerpadla patří mezi nejjednodušší vodní čerpadla.

Added to your cart.