Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Diokleciánův palác (Split)

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Dějepis

Klíčová slova

Dioklecián, palác, Starověký Řím, Római Birodalom, Chorvatsko, Středozemský, Řím, Dalmácie, Dinárské hory, císař, imperial období, pevnost, provincie, historie, starověk, Středozemní Moře, architektura, kultura, Chrám, přístav, dekorativní brána, mauzoleum, Jaderské moře

Související doplňky

Otázky

 • Na přelomu kterých století byl postaven Diokleciánův palác?
 • Na území které dnešní země najdeme pozůstatky Diokleciánova paláce?
 • Na pobřeží kterého moře byl postaven Diokleciánův palác?
 • Jaký systém zavedl císař Dioklecián?
 • Jaký titul měl Dioklecián během tetrarchie?
 • Jak byla ukončena Diokleciánova vláda?
 • Charakteristiky jakého typu staveb nenajdeme ve struktuře paláce?
 • Kolik lidí žilo mezi zdmi paláce v Diokleciánově období?
 • Kdy žil Dioklecián v tomto paláci?
 • K čemu lze přirovnat půdorys tohoto stavebního komplexu?
 • Podél které zdi nejsou žádné strážní věže?
 • Jakou bránu nemá tento palác?
 • Jakou výšku mají zdi paláce?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nRozloha paláce přesahuje 30 tisíc km².
 • Jak se nazývá ta část paláce, kde se nacházejí náboženské budovy?
 • Na území které římské provincie byl postaven tento palác?
 • Kolik věží bylo umístěno podél zdí paláce?
 • Která brána byla pravděpodobně hlavním vchodem paláce?
 • Který východ směřoval k moři?
 • Jaký půdorys má císařovo mauzoleum?
 • Kterého římského boha považoval Dioklecián za svého patrona?
 • Jak zemřel Dioklecián?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nDioklecián si ani deset let neužil pohodlí svého paláce.
 • Co je peristyl?

Scénky

Palác

 • Dinárské hory - Táhnou se od severozápadu směrem na jihovýchod. Jejich nejjižnější pásmo lemuje moře. Tvoří je vápenec, který je nejtypičtějším stavebním materiálem v této oblasti.
 • Jaderské moře - Je součástí Středozemního moře. Nachází se mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem. Název Mare Adriaticum byl odvozen od názvu města Adria.
 • přístav - Palác byl postaven přímo na mořském pobřeží. Záliv chráněný molem umožňuje bezpečné zakotvení lodí, respektive přístup ke paláci směrem od moře.
 • palác - Stavební komplex dal postavit císař Dioklecián na přelomu 3. a 4. století.

Výstavba paláce začala kolem roku 295. Císař byl v té době na vrcholu své moci a tento obrovský komplex dal postavit, aby si mohl užívat, když se stáhne do pozadí. Při výběru místa rozhodlo to, že Dioklecián se narodil u města Salona (centrum provincie Dalmácie). Zohlednilo se i to, že přírodní podmínky v této oblasti umožnily textilní výrobu, která byla velmi zisková.
Palác - který stál na úpatí Dinárských hor, přímo na pobřeží Jaderského moře - byl vzdálen od Říma, ale přece nebyl úplně izolován. Po ukončení výstavby tohoto paláce za jeho zdmi žilo cca. 9 tisíc lidí. Jeho zásobování vodou zajišťovala řeka u města Salona.

Přístav

 • vlnolam - Pod jiným názvem molo. Představuje takovou stavbu, která je umístěna v přístavu na straně směřující k moři. Zabezpečuje ochranu proti proudem a vlnám.
 • vchod směrem od moře - Nazývá se Mořskou bránou, Jižní bránou (porta meridialis) a také Bronzovou bránou (Porta Aenea). Hrála důležitou roli z hlediska námořního obchodu.
 • jižní fasáda - Je méně opevněná v porovnání s ostatními třemi stranami. Tato fasáda odráží nejvíce palácový charakter tohoto stavebního komplexu.
 • střešní zahrada - Pravděpodobně zdobily císařovo obydlí a zdůrazňovaly palácový charakter jižní části komplexu.

Dioklecián dal postavit tento komplex přímo na mořském pobřeží. To na jedné straně zajišťovalo ochranu paláce a na druhé straně usnadňovalo dopravu zboží a lidí.
Vchod směrem od moře byl (podle nejpravděpodobnější domněnky) Diokleciánovou privátní bránou, protože vedl do části obývané císařem.
Přístav paláce postaveného na poloostrově pravděpodobně před vlnami otevřeného moře chránil umělý vlnolam. Cestující vystupovali asi na molo směrem od pevniny, respektive tu vykládali zboží přivezen na obchodních lodích.

Struktura

 • Zlatá brána - Porta Aurea. Severní brána paláce, jeden z koncových bodů ulice cardo.
 • severovýchodní komplex - V severní části paláce se nacházely různé obslužné budovy, obytné místnosti pro vojáky a služebnictvo.
 • centrum - Průsečík dvou hlavních, na sebe kolmých os, carda a decumanu, které rozdělovaly areál paláce na čtyři části.
 • Stříbrná brána - Porta Argentea. Východní brána paláce (porta orientalis). Jeden z koncových bodů decumanu.
 • mauzoleum - Osmiúhelníková, zdobená stavba s kupolí, která je místem posledního odpočinku císaře.
 • východní komplex - V jižní části stavebního komplexu se nacházely zdobenější budovy patřící k císařovy rezidenci.
 • Bronzová brána - Porta Aenea. Nazývaná také jako Mořská brána. Jižní brána paláce (porta meridionalis).
 • západní komplex - V jižní části stavebního komplexu se nacházely zdobenější budovy patřící k císařovy rezidenci.
 • Jupiterův chrám - Podle aktuálních poznatků neexistuje souvislost mezi tímto chrámem a nejvyšším římským bohem. Pravděpodobnější představou je, že tento chrám s obdélníkovým půdorysem byl zasvěcen bohu Janus.
 • Železná brána - Porta Ferrea. Západní brána paláce (porta occidentalis). Jeden z koncových bodů decumanu.
 • severozápadní komplex - V severní části paláce se nacházely různé obslužné budovy, obytné místnosti pro vojáky a služebnictvo.
 • temenos - Sakrální čtvrt paláce, stály tu náboženské budovy. Nacházela se mezi císařovým obydlím a decumanem.

Tento komplex z architektonického hlediska vytváří smíšený obraz. Najdeme zde konstrukční prvky charakteristické pro vojenské tábory (castrum), paláce (palatium) a vily.
Půdorys je čtyřúhelníkový. Délka východní a západní strany se shoduje (215-215 m), ale délka severní (175 m) a jižní (181 m) strany je rozdílná. (Tato struktura se proto nejvíce podobá na lichoběžník.) Rozloha tohoto stavebního komplexu přesahuje 30 tisíc m².
Východozápadní decumanus rozděluje palác na dvě části. Severní část je jednodušší, v jižní části se nacházejí zdobenější budovy. Jižně od decumanu se nachází temenos s náboženskými budovami, za kterým směrem k moři následují budovy patřící k císařské rezidenci.

Východní, severní a západní zeď má charakter pevnosti, protože se na něm nacházejí strážní věže a tlusté brány. Na rozdíl od těchto zdí zeď směřující k moři je útlejší a zdobenější, čímž zdůrazňuje palácový charakter.
Vnější zdi jsou 15-20 m vysoké. Jejich průměrná tloušťka dosahuje 2,1 m. Dohromady se na nich nacházelo 16 věží. Zlatou, Stříbrnou a Železnou bránu zajišťovaly po dvě věže. Jižní zeď směřující k moři však neměla žádnou věž.

Palác má čtyři vchody. Porta Aurea je severní bránou paláce a jedním z koncových bodů ulice cardo. Nazývá se také Severní bránou (porta septemtrionalis). Ti, kteří přicházejí cestou Salona-Aspalathos, se přes ni umí dostat ke komplexu.
Monumentální hlavní vchod je bohatě zdobený. Kovy, které jsou uvedeny v názvech bran, se pravděpodobně vážou k obdobím zmíněným i v řecké a římské mytologii. Zlatá doba byla obdobím míru a hojnosti.

Císařovo mauzoleum má osmiúhelníkový půdorys. (Strany osmiúhelníku jsou 7,6 m dlouhé.) Osmiúhelníkový tvar symbolizuje cestu z pozemského bytí na druhý svět. Mauzoleum zevně obklopuje 24 korintských sloupů.
Střecha je pokryta taškami. Zdi jsou v průměru 3 m tlusté. Hrobová komora s kruhovým půdorysem má průměr 13 m a ve středu je 21 m vysoká. Na vnitřních stěnách se nachází vlys, ve výklencích stěn stojí sochy. Císařův sarkofág je umístěn ve středu komory.

Jupiterův chrám stavěli jako součást stavebního komplexu v letech 295-305.
Tento chrám s obdélníkovým půdorysem stojí na podstavě. K jeho vchodu se dá dostat přes předsíň, kterou ohraničuje šest sloupů. Jeho sedlovou střechu z obou stran uzavírá tympanon. Na reliéfu tympanonu nad vchodem jsou zobrazeni bohové a hrdinové.
Podle tradičního názoru tento chrám byl zasvěcen nejvyššímu římskému bohu, vládci hromu a blesku. Jupiterův kult získal výjimečné postavení během Diokleciánova období, protože ho císař považoval za svého patrona.

Dioklecián

Dioklecián byl císařem Římské říše v letech 284-305. Uzavřel chaotické období válečných císařů a položil základy dominátu. Jeho reformy přinesly říši stabilitu.
Dioklecián se narodil v roce 244 v provincii Dalmácie, u města Salona. Jeho vojenská kariéra se pravděpodobně začala v období císaře Cara. Když brzy po císařovy smrti zemřel i jeden z jeho synů, vojáci prohlásili za císaře Diokleciána.
V prvních dvou desetiletích svého panování hodně bojoval, ale neměl stejný osud, jako jeho předchůdci. Zavedl systém tetrarchie, ve kterém on a Maximianus vládli jako augustové, Galerius a Constantius Chlorus jako caesarové. Tím zanikla jednotnost říše, ale její ochrana a řízení se staly efektivnějšími.
Avšak brzy znovu splanuli vnitropolitické boje a objevily se i ekonomické (finanční) problémy. Navíc Diokleciánův zdravotní stav se postupně zhoršoval. Dioklecián se proto v roce 305 dobrovolně vzdal vlády (on byl prvním římským císařem, který se vzdal vlády) a stáhl se do pozadí v paláci, který stál v jeho rodném kraji.
Dlouho si však neužíval svůj „důchod“, protože v roce 312 (?) zemřel. Ve starověké sbírce životopisů císařů, v Scriptores historiae Augustae se Dioklecián vzpomíná jako „vir rei publicae necessarius“ („muž, kterého potřebuje stát“).

Procházka

Animace

 • palác - Stavební komplex dal postavit císař Dioklecián na přelomu 3. a 4. století.
 • Zlatá brána - Porta Aurea. Severní brána paláce, jeden z koncových bodů ulice cardo.
 • mauzoleum - Osmiúhelníková, zdobená stavba s kupolí, která je místem posledního odpočinku císaře.
 • Bronzová brána - Porta Aenea. Nazývaná také jako Mořská brána. Jižní brána paláce (porta meridionalis).
 • Jupiterův chrám - Podle aktuálních poznatků neexistuje souvislost mezi tímto chrámem a nejvyšším římským bohem. Pravděpodobnější představou je, že tento chrám s obdélníkovým půdorysem byl zasvěcen bohu Janus.

Vyprávění

Římský císař Dioklecián vládl na přelomu 3. a 4. století. Palác, ve kterém se chtěl utáhnout do pozadí, začal stavět v roce 295 ve svém rodném kraji, v provincii Dalmácie. O deset let později se dobrovolně vzdal moci a následující roky strávil ve stavebním komplexu stojícím na břehu Jaderského moře.

Diokleciánův palác obsahuje prvky charakteristické nejen pro palatium, ale i pro vojenské tábory a vily.
Specificky členěná struktura paláce, silné zdi a strážní věže byly typické pro castrum. Zdobené budovy císařova obydlí a jižní zeď směřující k moři zas připomínají palác. Na jižní straně se nenacházejí věže, zatímco ostatní tři zdi měli dohromady 16 věží.

Ze čtyř bran je Zlatá brána na severní straně nejzdobnější. Přes tuto bránu se dostaneme k jedné z hlavních os, k severojižně orientované ulice cardo. To se ve středu paláce s tvarem lichoběžníku setkává s druhou hlavní osou, s decumanem, který je na něj kolmý.
Pak následuje otevřené náměstí, peristyl. Východně od něj se nachází císařovo mauzoleum a západně Jupiterův chrám.
Jižním směrem se dostaneme k zdobeným budovám císařské rezidence. Když přejdeme přes Bronzovou bránu, uvidíme přístav a Jaderské moře.

Související doplňky

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Birema (starověká válečná loď)

Birema je druh starověké válečné lodi s charakteristickou špičatou přední částí a dvou palub s vesly, kterou používalo více národů.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Added to your cart.