Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Dílna Galilea Galileiho

Dílna Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronomii o důležité poznatky.

Dějepis

Klíčová slova

Galileo Galilei, Dílna, vynález, vynálezy, dalekohled, kompas, Mikroskop, Země světa, teploměr, fyzik, fyzika, astronomie, astronom, matematika, matematik, Itálie, polymath, Padua, Jupiter, měsíce Jupitera, čočka, Modern Age, Pisa, historie

Související doplňky

Otázky

 • Kdy žil a pracoval Galilei?
 • Jaký původ měl Galilei?
 • Galilei objevil měsíce této planety.\nKterá to je?
 • Co nepozoroval pomocí svých dalekohledů Galilei?
 • Čemu se Galilei nevěnoval?
 • Ve kterém vědním oboru nezanechal Galilei svou stopu?
 • Který měsíc nepatří mezi Galileovy měsíce?
 • Ve kterém městě se narodil Galilei?
 • Kde je Galilei pohřben?
 • Kdo byl Galileiho současníkem?
 • Kdo nežil ve stejné době jako Galilei?
 • Která instituce předvedla Galileiho před soud?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPo vyhlášení rozsudku Galilei žil do konce života v domácím vězení.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPo soudním procesu Galilei byl upálen na hranici.
 • Šíření jaké myšlenky zakázaly Galileimu po soudním procesu?
 • Kdo zformuloval a vypracoval jako první heliocentrický obraz světa?
 • Původně jako nazýval Galilei svůj nástroj, který byl později pojmenován jako „mikroskop“?
 • Který pojem je klíčový pro fungování Galileiho teploměru?
 • Podle legendy ve které stavbě uskutečnil Galilei jeden svůj pokus?
 • Podle legendy jakou větu si Galilei bručel pod nos během soudního procesu, která se později často citovala?
 • Podle Galileiho zákona čemuž je úměrná cesta zrychlujícího se tělesa, které se pohnulo z klidu?
 • Ve kterém roce osvobodil papež Galilea od viny?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGalilei zhotovil první dalekohledy.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGalileiho kružítko se používá i pro vojenské účely.

Scénky

Dílna Galilea Galileiho

Galileo Galilei byl italským polyhistorem, který žil v 16.-17. století. Věnoval se hlavně fyzice, astronomii, matematice a filozofii. On zavedl ve fyzice experimentování a měření.

Galilei jako první používal dalekohledy cíleně, a to na pozorování astronomických objektů a jevů. Jako vynálezce obohatil vědu o mnoho hodnotných nástrojů.

Nejprve studoval lékařství na univerzitě v Pise, ale toto studium musel z finančních důvodů přerušit. Následně ho začala zajímat matematika a přírodní filozofie. Studoval Archimédova díla. Podobně jako v případě jeho současníků i Galileiho první díla odrážely Aristotelovo pojetí. (Ačkoli již jeho prvotní experimenty zpochybnili některé části Aristotelovy teorie fyziky.)
Později získal místo profesora na padovské univerzitě, kde se jeho vědecká kariéra mohla plně rozvinout. 18 let vyučoval astronomii, geometrii a mechaniku. Kromě vyučování se nepřetržitě věnoval i svým pokusem.

Nástroje

 • dalekohled
 • knihy a svitky
 • nakloněná rovina
 • mikroskop
 • zeměkoule
 • kružítko
 • teploměr

Mikroskop

 • „malé brýle“ - Galilei používal pro tento nástroj tento název (occhialino). Pojmenování mikroskop (microscopio) pochází pravděpodobně od Johannese Fabera.
 • stojan - Stojan na třech nohách byl vyroben ze železa.

Galileiho mikroskop byl zhotoven ze dřeva, kartonu a kůže. Celou konstrukci držel železný stojan na třech nohách. Nástroj, který jeho vynálezce nazval „malými brýlemi“ (occhialino), pokrývala zelená kůže a zlaté zdobení. Pojmenování mikroskopu (microscopio) pochází od Johannese Fabera.

V mikroskopu byly umístěny 3 čočky: objektiv, polní čočka a okulár. Průměr objektivu dosahoval 11 mm a jeho tloušťka 3,5 mm. Polní čočka byla větší: měla 30 mm průměr a 4,7 mm tloušťku.

Galilei byl dlouho považován za vynálezce tohoto nástroje, ale dnes se už za otce mikroskopu považuje spíše Giuseppe Campani.

Kružítko

 • disk - Jeho obě strany obsahují vyryté číselné škály. Byla k němu připevněna šňůrka se závažím.
 • nožičky - Obsahovali vyryté číselné škály.
 • čtvrtina kružnice - Nachází se mezi nožičkami. Obsahuje číselnou škálu.
 • zavěšené závaží - Závaží zavěšené na šňůrce, které nám ukazuje, zda je nástroj ve svislé poloze.
 • svorka - Je připevněna k jedné nožičce. Díky ní se kružítko dalo udržet ve svislé poloze, respektive umožňovala prodloužení dané nožičky.

Galilei od roku 1597 zhotovil mnoho kružítek. Kružítko, které můžete vidět v animaci, vyrobil pravděpodobně pro toskánského velkovévodu Cosima II. Tento nástroj navrhl pro měrné a vojenské účely. Umožňoval i precizní geometrické a aritmetické výpočty.

Toto kružítko ve tvaru trojúhelníku mělo dvě nožičky s číselnou škálou. Na jedné nožičce byla umístěna svorka, díky které se kružítko dalo udržet ve svislé poloze, respektive umožňovala prodloužení dané nožičky.
Konce nožiček byly připevněny k disku, ze kterého viselo závaží připevněné na šňůrce. Toto závaží vždy ukazovalo svislý směr. Mezi nožičkami se nacházel i konstrukční prvek ve tvaru čtvrtiny kružnice, který obsahoval škály.

Teploměr

 • část vyplněna vzduchem - Část potřebná v případě roztahování tekutiny.
 • uzavřené skleněné válce
 • průhledná tekutina
 • plovoucí baňky - Malé skleněné nádoby, které mají různou hustotu.

Galilei v rámci svých pokusů zjistil, že hustota tekutin se mění v závislosti na jejich teplotě. Tento objev použil tým florentských vědců při zhotovení prvního teploměru. Významným členem tohoto týmu byl jeden z Galileiho studentů, Vincenzo Viviani. Tento nástroj nese Galileiho jméno.

Galileiho teploměry jsou uzavřenými nádobami z průhledného skla, které obsahují průhlednou tekutinu. V tekutině se nacházejí plovoucí baňky různé barvy a hustoty. Pohyb baněk signalizuje změnu teploty. Pokud teplota klesne, baňky se pohybují směrem nahoru, pokud se zvýší, klesnou směrem ke dnu. Pohyb baněk je způsoben tím, že kvůli změně hustoty tekutiny se mění i vztlaková síla, která na ně působí.

Dalekohled

 • objímka okuláru
 • kryt z červené kůže
 • zlaté zdobení
 • objímka objektivu

Galilei navrhl a vyrobil mnoho dalekohledů (teleskopů). Model, který můžete vidět v animaci, byl vyroben ze dřeva a jeho povrch pokrývala červená kůže se zlatým zdobením.

Na koncích dalekohledu se nacházely objímky pro dvě čočky (okulár, objektiv). Na jedné straně se nacházel plochý a na druhé straně vypouklý objektiv o průměru 37 mm a (uprostřed) s tloušťkou 2 mm.
Otvor měl průměr 15 mm a ohnisková vzdálenost činila 980 mm. Původní okulár se ztratil, byl nahrazen bikonkávnou čočkou z 19. století.

Galilei zkonstruoval i geniální doplňky ke svým dalekohledům, pomocí kterých bylo možné pozorovat sluneční skvrny, změřit vzdálenost mezi Jupiterem a jeho největšími měsíci (Galileiovy měsíce).

Podle jednotlivých názorů tento nástroj pojmenoval další italský vědec, Federico Angelo Cesi, který slovo teleskop (telescopio) poskládal z řeckých slov „daleko“ a „hledět“.

Nakloněná rovina

 • kyvadlo - Je připevněno k hornímu konci nakloněné roviny.
 • zvonky - Podél nakloněné roviny je umístěných - v úměrně narůstající vzdálenosti - pět zvonků.
 • nárazník

Nakloněné roviny podobné nástroji z 19. století, který můžete vidět v animaci, sestrojil i Galilei. Podél nakloněné roviny vyrobené ze dřeva, železa a mědi je umístěno 5 zvonků a na horním konci se nachází kyvadlo. Pomocí této konstrukce lze demonstrovat několik fyzikálních zákonů.

Galilei uskutečnil mnoho pokusů s kuličkami kutálejícími se po nakloněné rovině. Zjistil, že zrychlování kuliček nezávisí na jejich hmotnosti. Sestavil i přesnou matematickou souvislost vztahující se na zrychlení, podle níž cesta zrychlujícího se tělesa, které se pohne z klidu je úměrná druhé mocnině času.

Podél nakloněné roviny byly umístěny zvonky, jejich vzdálenost měřená od vrchu nakloněné roviny odpovídala tomuto zákonu, a tak kulička kutálející se z vrchu zasáhla zvonky ve stejných časových intervalech.

Popsal i důležité zjištění související s kyvadlem. Všiml si, že doba kmitání kyvadla závisí pouze na délce kyvadla a nezávisí na jeho amplitudě. Nicméně jeho předpoklad, že doba kmitání je konstantní, nebyl správný. (Platí to pouze v případě malé amplitudy.)

Procházka

Související doplňky

Dalekohledy

Animace prezentuje optické a rádioteleskopické dalekohledy používané v astronomii.

Jupiter

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, má dva a půl krát větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Šikmá věž v Pise (14. století)

Středověká zvonice katedrály v Pise je nejslavnější šikmá věž na světě.

Darwinova legendární cesta

Darwinova legendární cesta na palubě HMS Beagle hrála zásadní roli při vývoji teorie evoluce.

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho nejdůležitější vynálezy a umělecká díla.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Historická topografie (významné osobnosti - univerzitní historie)

Najděte současnou krajinu a přiřaďte k ní významnou historickou osobnost.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Added to your cart.