Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните...

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично...

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На...

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти...

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват...

Графит

Графитът е алотропна форма на въглерода.

Циклична (пръстенна) форма на глюкозата

В анимацията се показва образуването на цикличните форми от...

Диамант

Алотропна форма на елемента въглерод. Най-твърдото вещество в...

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Нишесте, амилоза (C₆H₁₀O₅)n

Амилозата е една от основните съставки на нишестето.

Пропан (C₃H₈)

Третият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му...

Етанол (етилов алкохол) (C₂H₅OH)

Най-известният алкохол с широко приложение в промишлеността.

Хексан (C₆H₁₄)

Шестият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Метанол (метилов алкохол) (CH₃OH)

Най-простият наситен алкохол. Силно отровна течност.

Ацеталдехид (етанал) (CH₃CHO)

Алдехид, който е важна суровина и междинен продукт в промишлеността.

Added to your cart.