Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен...

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация....

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅)

Получава се при изгарянето на фосфор на въздуха под формата на бял...

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани...

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна...

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично...

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна...

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и...

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова...

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се...

Азотна киселина (HNO₃)

Азотната киселина е една от кислородосъдържащите киселини на...

Added to your cart.