Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Слънчева електроцентрала

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

География и икономика

Ключови думи

слънчева електроцентрала, електроцентрала, Ампераж, възобновима енергия, алтернативни източници на енергия, слънчевата радиация, огледало, Енергия, турбина, производство на енергия, генератор, география

Свързани ресурси

Сцени

Слънчева електроцентрала

 • електропроводи
 • трансформатор
 • топлинен резервоар
 • топлообменник
 • корпус на турбината
 • параболични огледала

Слънчевите електроцентрали са два основни типа:

1. Слънчевата енергия се преобразува в топлинна, а после топлинната енергия се преобразува в електроенергия.

2. С помощта на слънчеви панели енергията на Слънцето се преобразува непосредствено в електроенергия.

В основата на слънчевата електроцентрала е "котелът", който поглъща и събира енергията на слънчевото лъчение.

Този процес може да се осъществи по три технологични начина:

– чрез огледални параболични концентратори: отразявайки се, слънчевото лъчение се улавя от приемник, разположен във фокуса на огледалния концентратор;

– чрез енергийни кули: огледалните "полета" насочват слънчевото лъчение към централната кула;

– чрез параболични огледала: те са снабдени с двуосна система за следене на Слънцето, като поглъщането на слънчевата енергия става с помощта на приемници (датчици), разположени във фокуса на огледалата, или се концентрира непосредствено върху датчика.

На мястото на фокусирането, в точките на поглъщането на лъчението, са разположени топлообменници, в които стават загряването и изпарението на вода (напоследък – воден разтвор на сол). По-нататък производството на електроенергия става както в топлоелектрическите централи.

Независимо че слънчевите съоръжения за производство на електроенергия не замърсяват околната среда, изграждането им е свързано с голям брой проблеми. Разполагането им е целесъобразно само в онези местности, където продължителността и интензивността на слънчевото греене през деня са достатъчно големи.

Устройство

 • огледална повърхност
 • приемник на топлина
 • резервоар с горещ воден разтвор на сол
 • резервоар със студен воден разтвор на сол
 • топлообменник
 • парна турбина
 • генератор
 • произведена електроенергия

Действие

 • парна турбина
 • генератор
 • произведена електроенергия
 • горещ воден разтвор на сол
 • охладен воден разтвор на сол
 • гореща пара
 • охладена вода

Параболично огледало

 • огледална повърхност
 • приемник на топлина

Анимация

 • електропроводи
 • трансформатор
 • топлинен резервоар
 • топлообменник
 • корпус на турбината
 • параболични огледала
 • парна турбина
 • генератор
 • произведена електроенергия
 • горещ воден разтвор на сол
 • охладен воден разтвор на сол
 • гореща пара
 • охладена вода
 • огледална повърхност
 • приемник на топлина

Дикторски текст

Слънчевата енергия е възобновяем енергиен източник. Електроцентралите превръщат енергията на слънчевото лъчение в електричество. Има два начина за производство на електричен ток.

При първия слънчевото лъчение директно се преобразува в електричество, а при втория то първо се преобразува в топлинна енергия, а после тя става източник за производството на електричен ток. Сега ние ще се запознаем с втория начин.

С помощта на параболични огледала слънчевите лъчи се отразяват и фокусират в точки, където е разполо- жен тръбопровод – приемник. В него под високо налягане тече воден разтвор на сол, който е подходящ топлоносител, и под действие на слънчевата енергия той може да се нагрява дори до 300 °C.

По-нататък в топлообменника горещият разтвор предава количество топлина на вода, която, изпарявайки се, завърта парна турбина, а свързаният с нея генератор произвежда електричен ток. Слънчевата електроцентрала не отделя вредни отпадъци и не излъчва въглероден диоксид.

Голямото предимство на слънчевата електроцентрала е в това, че след построяването ѝ енергията, която тя произвежда, е безплатна. Неин недостатък са големите разходи за съоръженията и инсталирането им. Слънчевата енергия не може да бъде планирана предварително, слънчевото греене е променливо и има сезонен характер. Освен това параболичните огледала заемат голяма площ.

Свързани ресурси

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа с нажежаема жичка,...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Added to your cart.