Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Приливна водна електроцентрала

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в електрична енергия.

География и икономика

Ключови думи

Приливна водна електроцентрала, Турбина, възобновяем енергиен източник, Ампераж, производство на енергия, сезон, прилив, отлив, електроцентрала, шлюз, генератор, Енергия, география

Свързани ресурси

Сцени

Приливна водна електроцентрала

 • язовирна стена - Изгражда се на устие на река или на морски залив. Има отвори, които позволяват на водния поток да преминава през тях, като по този начин задвижва генераторите.
 • залив - Приливните водни електроцентрали са съоръжения, подобни на язовирите, които се изграждат на устието на река или морски залив.
 • прилив
 • отлив
 • трансформатор
 • електропроводи

По време на прилив нивото на водата е високо. При отворени шлюзове тя постъпва в зоната, заградена от язовирната стена. След това шлюзовете се затварят. При отлив нивото на морската вода се понижава, а в басейна то остава високо. При отворени долни шлюзове водата изтича обратно в морето, като едновременно с това завърта перките на турбината.

Турбината привежда в движение генератора, който произвежда електричен ток. Процесът спира, когато нивата на водата в морето и в басейна се изравнят, и започва отново със следващия прилив.

Приливните водни електроцентрали са възобновяеми източници за производство на електричен ток и не замърсяват околната среда, тъй като не изпускат никакви вредни вещества. Количеството произведен електричен ток от приливните водни електроцентрали може да бъде определено много по-точно в сравнение с количеството на тока, произведен от слънчевите и вятърните електроцентрали. Въпреки своите предимства обаче тези електроцентрали имат и недостатъци. Стойността на съоръжението е много висока и язовирната стена пречи на свободното движение на утайките, пренасяни от речните и морските течения. Солеността на водата също се променя, което се отразява на екосистемите в района.

Турбина

 • трансформатор
 • електропроводи
 • кула
 • прилив
 • отлив

Днес инженерите работят върху създаването на турбини, които няма да изискват изграждането на язовирни стени. Така те биха били по-безопасни за околната среда.

Силата на водния поток привежда в движение турбината, завъртаща генератора, и той произвежда електричен ток. Турбините могат да произвеждат електричен ток както по време на приливи, така и по време на отливи, защото перките им са способни да се завъртат на 180º.

Свързани ресурси

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea...

Added to your cart.