Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в промишлеността.

География и икономика

Ключови думи

пречистване на отпадъчни води, канализация, филтриране, утаяване, изясняване, механична обработка, химично третиране, биологично третиране, изхвърляне на отпадни води, канал, биореактор, комунални услуги, обслужване, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Пречиствателна станция

 • отсяване на едрите твърди частици
 • резервоар за утаяване на едри частици - Утаяване и отстраняване на плаващи частици.
 • помпена станция - Отпадъчните води се придвижват с помощта на помпи.
 • резервоар за утаяване на фини частици - Утаяване на замърсителите.
 • басейн за биопречистване - Обработване на биозамърсители с помощта на микроорганизми.
 • басейн за разлагане на твърди замърсители - Обработка на получената в утаителите утайка и производство на тор и газ.
 • резервоар за дезинфекция

В населените места и в производствените зони се образуват големи количества отпадъчни води. Те се променят в зависимост от климатичните условия и от технологичното развитие на производството. По канализационната мрежа отпадъчните води постъпват в пречиствателната станция. Отпадъчните води от бита са опасни поради наличието на голямо количество бактерии в тях. Отпадъчните води от промишлеността често съдържат масла, мазнини и други вредни замърсители. Затова те трябва да бъдат пречистени.

Пречистването включва три фази:

1. Механично пречистване

В първата фаза на този процес се извършва отстраняването на едрите, груби частици, плуващи минерали, органични вещества и други плаващи примеси. За тази цел се използват решетки, филтри и утаители. Утаените частици постъпват в басейна за разлагане на твърди замърсители, където от тях се произвеждат биогаз и тор. Торът се използва за наторяване на почвата, а биогазът - за гориво.

2. Биологично пречистване

От резервоара за утаяване на едри частици отпадъчните води постъпват в басейна за биопречистване, където се отделят биологичните замърсители. Отпадъчните води преминават през басейн с микроорганизми, които се хранят с тези замърсители. След това водата постъпва в резервоари за утаяване на фини частици.

3. Химическо пречистване

Извършват се дезинфекция на пречистената вода и отстраняване на останалите микроорганизми. Това става при повторното утаяване на водата и нейното обработване с хлор или с различни дезинфекциращи вещества. Пречистените отпадъчни води се използват в селското стопанство и в промишленото производство или се връщат в природните водни басейни.

Отсяване на едрите твърди частици

Резервоар за утаяване на едри частици

Резервоар за утаяване на фини частици

Басейн за биологично пречистване

Басейн за разлагане на твърди замърсители

Анимация

 • отсяване на едрите твърди частици
 • резервоар за утаяване на едри частици - Утаяване и отстраняване на плаващи частици.
 • помпена станция - Отпадъчните води се придвижват с помощта на помпи.
 • резервоар за утаяване на фини частици - Утаяване на замърсителите.
 • басейн за биопречистване - Обработване на биозамърсители с помощта на микроорганизми.
 • басейн за разлагане на твърди замърсители - Обработка на получената в утаителите утайка и производство на тор и газ.
 • резервоар за дезинфекция

Дикторски текст

В населените места и в производствените зони се образуват големи количества отпадъчни води. Те се променят в зависимост от климатичните условия и от технологичното развитие на производството. По канализационната мрежа отпадъчните води постъпват в пречиствателната станция. Отпадъчните води от бита са опасни поради наличието на голямо количество бактерии в тях. Отпадъчните води от промишлеността често съдържат масла, мазнини, отровни тежки метали, живак и други вредни замърсители. Затова те трябва да бъдат пречистени.

Пречистването включва три фази: механична, биологична и химична.

При механичното пречистване се извършва отстраняването на едри, груби плаващи примеси. Следващата стъпка е утаяването. Утаените частици постъпват в басейна за разлагане на твърди замърсители, където от тях се произвеждат биогаз и тор. Торът се използва за наторяване на почвата, а биогазът - за гориво.

Биологичното пречистване е втората стъпка. От резервоара за утаяване на едри частици отпадъчните води постъпват в басейна за биопречистване. Отпадъчните води преминават през басейн с микроорганизми, които се хранят с тези замърсители. След това водата постъпва в резервоари за утаяване на фини частици.

Фините частици се изпращат в басейна за разлагане на твърдите замърсители, а останалата вода се пречиства химически. Това се извършва чрез хлориране или обработване с други дизинфектанти. Пречистените отпадъчни води се използват в селското стопанство и в промишленото производство или се връщат в природните водни басейни.

Свързани ресурси

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Камион за отпадъци

Камионите за отпадъци играят важна роля в живота на градовете.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agricultural, industrial...

Added to your cart.