Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Подземни води

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

География и икономика

Ключови думи

подпочвени води, водоносен хоризонт, напукана водоносен хоризонт, подпочвена вода, артезиански вода, карстови води, непропусклив слой, карстов район, карстов извор, питейна вода, карстов, пещера, утаяване, селското стопанство, подземните наводнения, воден цикъл, добре (противовес лифт), пружина, поток, река, хидрография, природа, хидросфера, вода, география

Свързани ресурси

Сцени

Артезиански води

 • грунтови води - Водите, които се намират под най-горния водонепропусклив пласт.
 • водонепропусклив слой - Водонепропусклив пласт.
 • артезиански води - Пласт, ограничен от водонепропускливи пластове.
 • артезиански кладенец - Водите, върху които се упражнява силен натиск от пластовете над тях, могат да излязат на повърхността сами или да бъдат извадени с помощта на това съоръжение.
 • 80 м
 • почвена влага - Вода около почвените частици в пласта, разположен над подземните води. Запълва празнините между почвените частици само частично.

Просмукване на повърхностни води

 • пукнатинно-пластови води - Вода, която се събира в пукнатините на скалите.

Грунтови води

 • грунтови води - Най-горният водонепропусклив пласт.
 • грунтови кладенци
 • 20 м
 • река - Природен воден поток със спускащо се речно корито.
 • инфлюационни води - Водата, която тече в близост до повърхностни води, се филтрира от пластовете пясък и чакъл около тях.

Анимация

 • пукнатинно-пластови води - Вода, която се събира в пукнатините на скалите.
 • грунтови води - Вода, която се намира върху най-горния водонепропусклив пласт.
 • водонепропусклив слой - Водонепропусклив пласт.
 • артезиански води - Пласт, ограничен от водонепропускливи пластове
 • река - Природен воден поток със спускащо се речно корито.
 • извор - Мястото, където подземните води излизат на повърхността.
 • 150 м
 • пълноводие - При обилни валежи е възможно подземните води да излязат на повърхността.
 • грунтови води - Водите, които се намират под най-горния водонепропусклив пласт.
 • водонепропусклив слой - Водонепропусклив пласт.
 • артезиански води - Пласт, ограничен от водонепропускливи пластове.
 • артезиански кладенец - Водите, върху които се упражнява силен натиск от пластовете над тях, могат да излязат на повърхността сами или да бъдат извадени с помощта на това съоръжение.
 • 80 м
 • почвена влага - Вода около почвените частици в пласта, разположен над подземните води. Запълва празнините между почвените частици само частично.
 • грунтови води - Най-горният водонепропусклив пласт.
 • грунтови кладенци
 • 20 м
 • река - Природен воден поток със спускащо се речно корито.
 • инфлюационни води - Водата, която тече в близост до повърхностни води, се филтрира от пластовете пясък и чакъл около тях.

Подземни води

 • пукнатинно-пластови води - Вода, която се събира в пукнатините на скалите.
 • грунтови води - Вода, която се намира върху най-горния водонепропусклив пласт.
 • водонепропусклив слой - Водонепропусклив пласт.
 • артезиански води - Пласт, ограничен от водонепропускливи пластове
 • река - Природен воден поток със спускащо се речно корито.
 • извор - Мястото, където подземните води излизат на повърхността.
 • 150 м
 • пълноводие - При обилни валежи е възможно подземните води да излязат на повърхността.

Дикторски текст

Подземни води е название на водите, които се намират под земната повърхност и са в пряк допир с почвата. Голяма част от водните запаси на Земята се намират под земната повърхност. Те се използват за пиене или за напояване в земеделието.

Водонепропускливият слой представлява скална маса, която почти не пропуска вода. Между повърхността и водонепропускливия слой се намират грунтовите води, а под този слой се събират артезиански води.

Грунтовите води се събират върху плътния горен слой. Подхранват се от валежи и надземни води. Обикновено се намират на 2 - 5 м под земната повърхност. Нивото на грунтовите води се изменя в зависимост от климатичните условия и оказва непосредствено въздействие върху земеделието. При обилни валежи нивото на грунтовите води може да се покачи толкова много, че дълбоки земни падини да се напълнят с вода или грунтовите води да излязат на повърхността. Тогава се образуват пълноводия.

В периоди на малко валежи нивото на грунтовите води спада значително. В грунтовите води лесно могат да проникнат замърсявания от земната повърхност. Освен това подземният поток може да пренесе замърсяванията надалеч, поради което защитата на грунтовите води от замърсяване е изключително важна.

Артезианските води се намират между два пласта, които задържат вода. Голяма част от намиращите се под земната повърхност води са артезиански. Тези води почти не се замърсяват, събират се по-бавно и може да се използват като питейна вода.

В басейните често се случва два пласта, които задържат вода, да упражняват налягане върху намиращата се между тях артезианска вода. При пробиването на артезиански кладенец се отваря горният водонепропусклив слой и чрез налягането водата се изкачва сама до повърхността.

Пукнатинно-пластовите води се срещат в различни цепнатини и дупки в скалите. В карстовите области от пукнатинно-пластовите води извира карстова вода.

Брегови филтрат откриваме около надземните водни басейни. Минаващата през тях вода се филтрира през камъчетата и пясъка в речното легло.

Свързани ресурси

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Added to your cart.