Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните процеси на изпарение, кондензация, топене и замръзване.

География и икономика

Ключови думи

цикъл, вода, воден цикъл, изпаряване, топене, утаяване, замръзване, промяна на състоянието, слънчевата радиация, образуване на облаци, поливане, Дъжд, сняг, облак, хидросфера, подпочвени води, повърхностните води, ледник, морска вода, река, поток, езеро, море, океан, атмосфера, водна пара, слънчева енергия, вятър, влага, въздушно налягане, слънчева светлина, климат, природа, география

Свързани ресурси

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Ледник (основни знания)

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Added to your cart.