Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Кръговрат на водата (базово ниво)

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата включва процеси като изпарение, втечняване, топене и замръзване.

География и икономика

Ключови думи

цикъл, воден цикъл, вода, промяна на състоянието, изпаряване, утаяване, топене, замръзване, образуване на облаци, слънчевата радиация, поливане, Дъжд, сняг, облак, хидросфера, подпочвени води, повърхностните води, река, поток, море, океан, релеф, Планинска верига, слънчева енергия, влага, слънчева светлина, климат, атмосфера, водна пара, вятър, природа, география

Свързани ресурси

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Ледник (основни знания)

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Замърсяване на въздуха

В анимацията са представени основните източници на замърсяване на въздуха: селското...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Added to your cart.