DNA

Carrier of genetic information in cells.

Свързани ресурси

Етанол (етилов алкохол) (C₂H₅OH)

Най-известният алкохол с широко приложение в промишлеността.

Метанол (метилов алкохол) (CH₃OH)

Най-простият наситен алкохол. Силно отровна течност.

Алкохолна оксидация (наблюдение)

Наблюдаваме промяната в цвета на медна жичка под въздействието на...

Гори ли орехът? (наблюдение)

Енергията, която се освобождава при горенето на орехите, се...

Реакция "Сребърно огледало"

Към смес от сребърен нитрат и амоний прибавяме формалдехид....

Метан (CH₄)

Първият член на хомоложния ред алкани с права верига.

1-бутанол (C₄H₁₀O)

1-бутанол е алкохол с 4 въглеродни атома. Той обикновено се...

Added to your cart.