Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére,...

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do...

Elektrónová konfigurácia vápnika

Táto animácia prezentuje elektrónovú konfiguráciu atómu vápnika.

Štruktúra molekúl dusíka

Animácia zobrazuje štruktúru molekúl dusíka, jedna sigma a dve pí väzby držiace atóm dohromady.

Fázová premena

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využitie v priemysle.

Reakcia amoniaku s chlorovodíkom

Chlorid amónny je výsledkom reakcie amoniaku a chlorovodíka.

Adícia

Adícia je organická chemická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej veľkej...

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká ako biely dym počas spaľovania fosforu.

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa ako...

Added to your cart.