Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére,...

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Fázová premena

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Štruktúra molekúl dusíka

Animácia zobrazuje štruktúru molekúl dusíka, jedna sigma a dve pí väzby držiace atóm dohromady.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do...

Elektrónová konfigurácia vápnika

Táto animácia prezentuje elektrónovú konfiguráciu atómu vápnika.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Rozpúšťanie chlorovodíka (HCl) vo vode

Roztok chlorovodíka vo vode sa nazýva kyselina chlorovodíková.

Reakcia amoniaku s chlorovodíkom

Chlorid amónny je výsledkom reakcie amoniaku a chlorovodíka.

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako...

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Mydlo

Mastná kyselina obsahuje na ľavej strane nepolárny koniec a na pravej strane polárny koniec...

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedným z kyslíkatých kyselín dusíka. Je bezfarebná kyselina, má štipľavý zápach, existuje len vo...

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká ako biely dym počas spaľovania fosforu.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme...

Hexagonálna (šesťuholníková) sústava

Tieto kovy sú chladné, ťažko opracovateľné.

Added to your cart.