Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti vystupuje magma zo zemskej kôry na povrch.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak...

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom vznikajú...

Morské slapy

Vzostup a pokles morskej hladiny v dôsledku gravitačnej sily Mesiaca.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v...

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do...

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na...

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje sopečnú činnosť.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú...

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére,...

Putovanie Slnka po významných rovnobežkách Zeme

Zdanlivý pohyb Slnka je výsledkom rotácie Zeme okolo vlastnej osi.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Added to your cart.