Ktorý produkt by som mal/a používať, akú licenciu potrebujem?

V prípade rôznych používateľských potrieb sa odporúča používanie rôznych licencií. Pre učiteľov, žiakov a školy zabezpečujeme riešenia prispôsobené ich potrebám.
mozaBook - výučbový prezentačný softvér
Program ponúka veľa možností, ale vy sa musíte rozhodnúť, na čo ho chcete používať:
 • Možno používať v triede na interaktívnej tabuli, interaktívnom displeji, premietať pomocou projektora, respektíve používať na osobnom počítači v rámci domácej prípravy.
 • Môžete vytvoriť vlastné interaktívne učebnice, ilustrované a animované prezentácie (zošity), ktoré môžete aj zdieľať.
 • Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.
 • Aplikácie určené na rozvoj schopností, ilustráciu a pokusy umožňujú spracovanie učiva hravou formou.
 • Môžete vytvoriť interaktívne pracovné listy, ktoré môžete zadať žiakom aj ako domácu úlohu.
 • Môžete spustiť prácu na hodine, v rámci ktorej môžete priamo na zariadenia žiakov posielať strany kníh, obrázky, videá a pracovné listy.
MozaBook si môžete bezplatne stiahnuť a vyskúšať, ale po uplynutí skúšobnej doby ho budete môcť ďalej používať iba v prípade zakúpenia licencie.
Pre individuálnu prácu
 • V triede máme interaktívnu tabuľu, interaktívny displej alebo projektor.
 • Interaktívne obsahy a aplikácie chcem používať na vyučovacej hodine.
 • Chcem vytvárať, používať a ukladať prezentácie a pracovné listy potrebné pri práci na hodine.
 • mozaBook možno používať na počítačoch s operačným systémom Windows. Táto licencia umožňuje používanie programu v triede. Jedna licencia sa môže použiť na jednej tabuli, ale môže sa nainštalovať na ďalšie dva počítače v záujme domácej prípravy na vyučovacie hodiny.
 • V programe možno vytvoriť viacerých lokálnych používateľov, a tak môžu program používať všetci pedagógovia vyučujúci v danej triede, pričom každý z nich môže vidieť iba vlastné obsahy.
 • Všetkým používateľom umožní prístup k interaktívnemu obsahu v mediálnej knižnici a vzdelávacím aplikáciám v rámci programu.
 • Môžete vytvoriť vlastné interaktívne učebnice, ilustrované a animované prezentácie (zošity), ktoré môžete zosynchronizovať so školským počítačom, vďaka čomu budete vždy pracovať s aktuálnym obsahom.
 • Vytvorené obsahy môžete zdieľať s ostatnými učiteľmi alebo žiakmi.
 • V MULTILANG verzii sú interaktívne obsahy a program dostupné v 24 jazykoch.
Určené na spoločnú prácu so žiakmi
Ak žiaci majú k dispozícii internetové pripojenie, potrebné zariadenie a licenciu, okrem ilustrácie sa im otvárajú nové možnosti v rámci domáceho štúdia a interaktívnej práce na vyučovacej hodine.
 • V triede máme interaktívnu tabuľu, interaktívny displej alebo projektor.
 • Interaktívne obsahy a aplikácie chcem používať na vyučovacej hodine.
 • Chcem vytvárať, používať a ukladať prezentácie a pracovné listy potrebné pri práci na hodine.
 • Chcel/a by som poslať svojim žiakom mnou zostavené pracovné listy ako domácu úlohu.
 • Moji žiaci majú prístup k počítaču s internetom doma (alebo v knižnici).
 • K práci na hodine budete potrebovať vyššie opísanú mozaBook CLASSROOM licenciu.
 • V mozaBooku môžete vytvoriť interaktívne pracovné listy, ktoré môžete zadať žiakom ako domácu úlohu a môžete s nimi zdieľať aj vaše prezentácie vytvorené v programe.
 • Ak majú žiaci k dispozícii mozaWeb PREMIUM predplatné, svoje domáce úlohy môžu vyriešiť na internete, bez nutnosti inštalácie osobitného programu a zároveň majú prístup aj k prezentáciám, ktoré boli s nimi zdieľané.
 • Žiaci si môžu zakúpiť mozaWeb PREMIUM predplatné aj individuálne, po jednom, ale celá trieda môže získať balík predplatných lacnejšie.
 • V triede máme interaktívnu tabuľu, interaktívny displej alebo projektor.
 • Interaktívne obsahy a aplikácie chcem používať na vyučovacej hodine.
 • Chcem vytvárať, používať a ukladať prezentácie a pracovné listy potrebné pri práci na hodine.
 • Celá trieda má k dispozícii tablety s operačným systémom Android alebo iOS.
 • V rámci práce na hodine chcem svojim žiakom posielať na tablety obrázky, interaktívne aplikácie, texty na čítanie a pracovné listy, a spolupracovať s nimi takýmto spôsobom na vyučovacej hodine.
 • K práci na hodine budete potrebovať vyššie opísanú mozaBook CLASSROOM licenciu.
 • Z mozaBooku môžete spustiť prácu na hodine, v rámci ktorej môžete posielať priamo na zariadenia žiakov strany kníh, obrázky, videá a interaktívne pracovné listy.
 • Na vlastnom zariadení môžete skontrolovať, či sú pracovné listy dokončené a či sú riešenia správne.
 • Žiaci si môžu bezplatne stiahnuť mozaBook program na svoje Androidové alebo iOS tablety.
 • Aby sa žiaci mohli prostredníctvom svojich tabletov pripojiť k programu bežiacemu na učiteľovom počítači a zúčastniť sa práce na hodine, potrebujú mozaWeb PREMIUM predplatné.
 • Žiaci si môžu zakúpiť mozaWeb PREMIUM predplatné aj individuálne, po jednom, ale celá trieda môže získať balík predplatných lacnejšie.
 • V triede máme interaktívnu tabuľu, interaktívny displej alebo projektor.
 • Interaktívne obsahy a aplikácie chcem používať na vyučovacej hodine.
 • Chcem vytvárať, používať a ukladať prezentácie a pracovné listy potrebné pri práci na hodine.
 • Celá trieda má k dispozícii tablety s operačným systémom Windows, alebo vyučujem v takej odbornej učebni, kde žiaci pracujú na osobných počítačoch s Windowsom.
 • V rámci práce na hodine chcem svojim žiakom posielať na tablety obrázky, interaktívne aplikácie, texty na čítanie a pracovné listy, a spolupracovať s nimi takýmto spôsobom na vyučovacej hodine.
 • K práci na hodine budete potrebovať vyššie opísanú mozaBook CLASSROOM licenciu.
 • Z mozaBooku môžete spustiť prácu na hodine, v rámci ktorej môžete posielať priamo na zariadenia žiakov strany kníh, obrázky, videá a interaktívne pracovné listy.
 • Na vlastnom zariadení môžete skontrolovať, či sú pracovné listy dokončené a či sú riešenia správne.
 • Počas spoločnej práce možno so žiakmi zdieľať všetky obsahy z programu, ktorý beží na učiteľovom počítači. Učitelia majú vyučovaciu hodinu pod úplnou kontrolou, nakoľko žiaci môžu pracovať iba s tými obsahmi, ktoré s nimi zdieľal učiteľ.
 • Ak sa žiaci chcú zúčastniť spoločnej práce na hodine, musia mať na svojich počítačoch mozaBook STUDENT licenciu.
 • Žiaci môžu pracovať na počítačoch v laboratóriu alebo na svojich tabletoch s Windowsom v programe, ktorý má rovnaké funkcie ako mozaBook na učiteľovom počítači.
 • Triedy môžu zakúpiť mozaBook STUDENT licencie v balíku.
Porovnanie licencií
mozaBook
CLASSROOM
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT

PC

Web

PC, Tablet
Prístup k obsahu
Otvoriť HOME digitálne knihy *
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy *
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice
Používanie nástrojov a hier
Požiadavky na systém
Dostupné prostredníctvom prehliadača
Musí sa nainštalovať aplikácia
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase? 1 1 1 1
Na koľko počítačov možno nainštalovať jednu mozaBook licenciu? Na jednej interaktívnej tabuli a na jednom ďalšom počítači 1
Dostupné funkcie
Možno používať v niekoľkých jazykoch voliteľné
Možno používať na interaktívnej tabuli
Možnosť premietania v triedach pomocou projektora
Možno používať touch funkcie
Classroom management, zadávanie domácich úloh
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh s mozaWeb PREMIUM predplatným
Zdieľanie individuálne vytvorených obsahov
Možnosť importovania PFD a PPT
Cena /rok (v prípade individuálnej objednávky) Individuálne
198.00 EUR / Učiteľ
Individuálne
40.00 EUR / Žiaci
-
Cena /rok (v prípade hromadnej objednávky pre školu) V balíku
98.00 EUR / Učiteľ
V balíku
12.00 EUR / Žiaci
V balíku
15.00 EUR / Žiaci
* Licencie neobsahujú digitálne knihy. Knihy si môžete osobitne zakúpiť v našom internetovom obchode.
Stiahnutia
Môžete si stiahnuť mozaBook výučbový prezentačný softvér a počas skúšobnej doby ho používať s plnou funkčnosťou. Androidovú a iOS verziu programu si môžete stiahnuť bezplatne. Možnosti domáceho online štúdia si môžete vyskúšať po vytvorení bezplatného účtu.
Added to your cart.