Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to bílá, pevná, na hmat mastná látka. Je složkou rostlinných olejů a zvířecích tuků.

Optická izomerie

Zrcadlový obraz izomerů asymetrických tvarů a těles se nepřekrývají.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Rozpuštění NaCl

Kuchyňská sůl se rozpouští ve vodě: polární molekuly vody tvoří plášť kolem iontů.

Mýdlo

Mastná kyselina obsahuje na levé straně nepolární konec a na pravé straně polární konec molekul,...

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako vedlejší...

Kyselina dusičná (HNO₃)

Je jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina se štiplavým zápachem, má silný...

Kovy

Kovové atomy tvoří pravidelnou mřížkovou strukturu.

Added to your cart.