DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící...

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Mýdlo

Mastná kyselina obsahuje na levé straně nepolární konec a na pravé straně polární...

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru...

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina, má štiplavý zápach,...

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři...

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využití v průmyslu.

Fulleren (C₆₀)

To je alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, která...

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Kyselina dusičná (HNO₃)

Je jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina se štiplavým zápachem, má...

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to bílá, pevná, na hmat mastná látka. Je složkou rostlinných olejů a zvířecích tuků.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické...

Added to your cart.